STATUT SZKOŁY WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA PROGRAM WYCHOWAWCZY PROGRAM PROFILAKTYKI PORADNIK DOTYCZĄCY ORGANIZACJI WYCIECZEK PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

STATUT SZKOŁY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 25 działa na podstawie przepisów o systemie oświaty, ustawy o finansach publicznych oraz niniejszego statutu. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o „szkole” należy przez to rozumieć Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku.

2. Nazwa placówki jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczątkach może być używany skrót nazwy.


II. INNE INFORMACJE O SZKOLE

§ 2. 1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Białystok.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty.
3. Cykl kształcenia w szkole trwa sześć lat. W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne dla dzieci odbywających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
4. Szkoła jest jednostką budżetową Gminy Białystok.
5. Gmina Białystok udziela pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego do dokonywania czynności prawnych z zakresu zwykłego zarządu /Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku/.
6. Szkoła może gromadzić dochody na rachunku dochodów własnych.


§3. 1. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach pochodzą z następujących źródeł:
a) spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
b) odszkodowań i wypłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej;
c) opłat za korzystanie z żywienia w placówkach oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej;
d) opłat z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich;
e)  wpływów z najmu i dzierżaw składników majątkowych będących w dyspozycji jednostki oraz z wynajmu powierzchni reklamowych;
f) opłat z tytułu organizacji kursów z zakresu edukacji nie związanych z programem nauczania danej jednostki, kół zainteresowań, zajęć dodatkowych, imprez organizowanych
w ramach programu nauczania i wychowania oraz z odczytów, prelekcji, badań psychoedukacyjnych na rzecz podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych oraz kursów prawa jazdy;

g) dochodów z tytułu prowizji od towarzystw ubezpieczeniowych oraz od sprzedaży podręczników i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi;
h) nagród i wyróżnień otrzymanych za udział w konkursach, projektach, festiwalach oraz różnego rodzaju imprezach;

i) opłat za czynności administracyjne, wydawanie duplikatów świadectw, legitymacji;
j) opłat za przeprowadzanie egzaminów eksternistycznych, kursów, szkoleń i egzaminów umożliwiających uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych;

k) wpływów pochodzących ze sprzedaży surowców wtórnych oraz sprzedaży maszyn, urządzeń i innych środków trwałych posiadających ekspertyzę i przeznaczonych na złomowanie;

l) odsetek od nieterminowych płatności, od wpływów z najmu, dzierżaw oraz usług;

ł) różnicy podatku VAT naliczonego i podatku VAT należnego za dany okres rozliczeniowy zwróconej przez Urząd Skarbowy oraz z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 gromadzone na wydzielonym rachunku są przeznaczane na:
a) finansowanie wydatków bieżących i majątkowych;
b) cele wskazane przez spadkodawcę oraz darczyńcę;
c) remont lub odtworzenie mienia uszkodzonego;
d) wydatki związane z bankową obsługą rachunku dochodów;

e) pozostałe wydatki i usługi związane z działalnością określoną w statucie jednostki;
f) wypłaty wynagrodzeń bezosobowych.

§ 4. 1. (skreślony)


III. CELE I ZADANIA SZKOŁY


§5. 1. Szkoła realizuje cele określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka. W szczególności:
1. Szkoła umożliwia:
a) zdobycie wykształcenia;
b) rozwój umiejętności porozumiewania się w mowie i piśmie;
c) poznawanie i rozumienie świata;
d) ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
e) rozumienie siebie, innych i ich poglądów;
f) poszukiwanie duchowych wartości życia oraz kształtowanie i ocenę własnej wartości, rozwijanie potrzeby doskonalenia się;
g) przygotowanie do odpowiedzialnego współtworzenia świata i odnajdywania w nim własnego miejsca; samoidentyfikację narodową i kulturową
h) kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do społeczności lokalnej, grupy etnicznej, narodu, społeczności międzynarodowej.

2. Szkoła zapewnia:
a) opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia ucznia warunki edukacji;
b) poszanowanie praw dziecka i ucznia;
c) warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego.
3. Szkoła wspiera:
a) rozwój osobowości w zgodzie z systemem wartości, które respektując prawa innych, wartości uniwersalne
i przyjęte normy, dają możliwość samorealizacji;
b) aktywność poznawczą i twórczą
c) rozwój emocjonalny ucznia i jego wrażliwość na problemy społeczne;
d) samowychowanie, samokształcenie i kierowanie własnym rozwojem;
e) prospołeczne, prorodzinne i prozdrowotne działania ucznia.

§ 6. 1. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej
i religijnej przez:
1) tworzenie warunków do poznania historii, kultury i osiągnięć narodu;
2) możliwość prowadzenia działalności kulturalnej mniejszości narodowej;
3) w miarę możliwości tworzenie warunków do nauki określonego języka mniejszości narodowych zgodnie z potrzebami uczniów;
4) kształtowanie u uczniów postaw poszanowania innych narodowości;
5) organizowanie religii poszczególnych wyznań i etyki zgodnie z potrzebami i obowiązującymi przepisami.

 

2. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologicznopedagogicznej dla uczniów.

1) Pod kierunkiem koordynatora – wychowawcy tworzy się zespół do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej, który ustala formy, sposoby i okresy udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2) Pomoc psychologiczno pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

a) zajęć rozwijających uzdolnienia;
b) zajęć specjalistycznych: korekcyjnokompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
c) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
d) porad i konsultacji.

3) systematyczną współpracę z rodzicami;
4) organizowanie otwartych spotkań uczniów z pedagogiem i psychologiem.

2a. W szkole pomoc psychologicznopedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń      

3. Szkoła zapewnia uczniom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym właściwe warunki do realizacji obowiązku szkolnego i udziału w życiu szkoły poprzez:

1) prowadzenie nauczania zindywidualizowanego i indywidualnego;

2) dostosowanie progu wymagań programowych na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) zapewnienie szczególnej opieki pedagogicznej;

4) tworzenie warunków do integracji uczniów niepełnosprawnych w społeczności szkolnej;
5) tworzenie warunków do rehabilitacji w zależności od możliwości lokalowych
i finansowych szkoły”.

4. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez:
1) tworzenie i prowadzenie kół przedmiotowych i zainteresowań zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły;
2) tworzenie warunków do prowadzenia na terenie szkoły działalności kulturalnej;
3) umożliwienie działalności stowarzyszeniom i organizacjom działającym legalnie;
4) prezentację osiągnięć uczniów.

§7. 1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, uwzględniając obowiązujące w szkołach przepisy bezpieczeństwa i higieny.

2. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole:
1) bezpośrednią opiekę nad uczniami podczas zajęć sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia;
2) nauczyciel prowadzący zajęcia jest zobowiązany zapewnić uczniom bezpieczeństwo;
3) w przypadku zaistnienia wypadku w czasie zajęć nauczyciel zobowiązany jest do postępowania zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa w szkołach i placówkach publicznych;
4) nauczyciel jest zobowiązany na początku zajęć odnotować uczniów nieobecnych;
5) nauczyciel - opiekun pracowni informatyki i techniki zobowiązany jest do opracowania regulaminu i zapoznania z nim uczniów na każdych pierwszych w roku szkolnym zajęciach.

3. Za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek i innych zajęć pozaszkolnych odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia:
1) wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne powinny być zgłoszone dyrekcji szkoły przynajmniej trzy dni przed planowanym terminem;
2) na wszystkich wycieczkach poza miastem powinna być zwiększona opieka przez zaangażowanie dodatkowego pełnoletniego opiekuna (na 30 uczniów - jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z przejazdów, na 15 uczniów - w czasie wycieczki, korzystania z przejazdu).

3) Kierownik wycieczki zobowiązany jest w terminie 7 dni przed planowanym wyjazdem założyć dokumentację wycieczki zgodnie z obowiązującym w szkole wzorem. Dokumentacja zawiera: kartę wycieczki, harmonogram wycieczki, podstawowe obowiązki kierownika wycieczki, podstawowe obowiązki opiekuna wycieczki, regulamin wycieczki, kopia dowodu ubezpieczenia w przypadku wycieczki zagranicznej oraz zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział uczniów w imprezie.

4. W szkole pełnione są dyżury nauczycieli:
1) dyżury obejmują wszystkie korytarze, szatnie i łącznik.
2) dyżury pełnione są zgodnie z regulaminem i według grafiku zatwierdzonego przez dyrektora szkoły lub jego zastępcę, wywieszonego w pokoju nauczycielskim.

5. W szkole ustala się następujące formy sprawowania indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami:
1) wnikliwa analiza dokumentacji dotyczącej ucznia;
2) rozpoznanie przez wychowawcę w pierwszym miesiącu nauki sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia;
3) zgłoszenie dzieci wymagających szczególnej troski do dyrekcji szkoły i pedagoga;
4) zorganizowanie pomocy materialnej i opieki pedagogicznej uczniom najbiedniejszym oraz pochodzącym ze środowisk wychowawczo zaniedbanych;
5) otoczenie szczególną opieką uczniów zdolnych i uczniów mających trudności w nauce;

6) przeprowadzanie przez wychowawcę klasy wraz z pedagogiem szkolnym wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania ucznia.

§8. 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wychowawca, w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspirowanie działań zespołowych uczniów;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

4. Wychowawca:
1) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków:
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
a)  różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
b) ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych,
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);
4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
a) poznania ich i ustalania potrzeb opiekuńczo — wychowawczych ich dzieci,
b) współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych,
c) włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły;

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań
i szczególnych uzdolnień uczniów;

6) na miesiąc przed końcem semestru (roku szkolnego) wychowawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia rodziców (opiekunów) o grożącej ocenie niedostatecznej
z przedmiotu.

 5. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy:
1) prowadzi dziennik lekcyjny,
2) wypełnia arkusze ocen,
3) pisze opinie o uczniach dla innych szkół, poradni, ewentualnie władz sądowych, opiekuńczych i innych,
4) wypisuje świadectwa promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły.

 

6. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego oraz Rady Pedagogicznej. Początkujący nauczyciel - wychowawca otrzymuje pomoc ze strony doświadczonego nauczyciela - opiekuna.

7. W szkole działa koordynator ds. bezpieczeństwa powołany przez dyrektora
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną spośród nauczycieli pracujących w szkole.

1) Do zadań koordynatora należy:

a) obserwowanie i analizowanie zjawisk i zdarzeń występujących w szkole, które mają negatywny wpływ na spokój i bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły;

b) analiza potrzeb szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa wszystkich członków społeczności szkolnej;

c) ocenianie stanu bezpieczeństwa w szkole i określenie najważniejszych zadań, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i które powinny być uwzględnione w planie pracy szkoły na dany rok szkolny;

d) koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa wynikających z realizowanych w szkole programów: wychowawczego i profilaktycznego;

e) udział w opracowaniu i wdrażaniu szkolnych procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia;

f) pomoc w nawiązaniu współpracy pomiędzy nauczycielami i wychowawcami a odpowiednimi służbami (policją, strażą miejską, strażą pożarną, sanepidem) i instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów dzieci;

g) dzielenie się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa z Radą Pedagogiczną i innymi pracownikami szkoły;

h) współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

i)  promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci.

 

8. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Formy tego działania uwzględniają prawo rodziców do:

1)  znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych szkoły,

2) znajomości planów pracy szkoły,

3) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i kształcenia dzieci oraz zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

4) wglądu do samodzielnych pisemnych prac uczniów (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki).

 

9. Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami:
1) co najmniej 4 spotkania z rodzicami czasie roku szkolnego w formie zebrań klasowych,
2) w szkole organizowane są ponadto spotkania indywidualne w formie konsultacji z nauczycielami.

 

10. Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom w zakresie rozpoznawania u uczniów uzdolnień oraz trudności w uczeniu się, w tym specyficznych trudności w uczeniu się, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I–III, a także przy organizowaniu wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom i rodzicom. Formy tego współdziałania uwzględniają:

 1. indywidualne konsultacje specjalistów z poradni z nauczycielami i rodzicami uczniów,

 2. prelekcje dla uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli,

 3. udzielanie wsparcia pedagogicznego uczniom na terenie szkoły zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach lub orzeczeniach wydanych przez poradnie.

 

IV. ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§9. 1.Organami szkoły są:
1) Dyrektor szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców
4) Samorząd Uczniowski.

2. Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania i opieki.

3. Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest dyrektor szkoły, który:
1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,
2) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach,
3) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,
4) organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły.

4. Spory pomiędzy organami szkoły (z wyjątkiem dyrektora szkoły) rozstrzyga dyrektor.

5. Spory pomiędzy dyrektorem szkoły a innymi organami szkoły rozstrzyga - w zależności od przedmiotu sporu - organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny.


§10. Do zadań dyrektora szkoły należy:

1. W zakresie kierowania działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą:
a) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy  i stosunków między pracownikami,
b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
c) rozwiązywanie problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
d) inspirowanie do samodzielnej, twórczej działalności i wymiany doświadczeń,
e) przyjmowanie uczniów do szkoły,
f) opracowywanie dokumentów programowo — organizacyjnych szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
g) ocenianie poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
h) wnioskowanie do organu prowadzącego szkołę o odznaczenie i wyróżnienie pracowników
,

i)  dopuszczanie do użytku szkolnego programów nauczania wchodzących w zakres szkolnego zestawu programów zgodnie z obowiązującymi przepisami
j) organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.                                 

2. W zakresie organizacji działalności szkoły:
a) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego w szkole porządku oraz dbałość o czystość i estetykę szkoły,
c) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno — gospodarczą szkoły,
d) wyposażanie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt,

e) corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym,

f) wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami,

g) określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów edukacyjnych.

 

3. W zakresie spraw kadrowych i socjalnych:
a) ocena pracy nauczycieli,
b) przyznawanie nagród dyrektora wyróżniającym się nauczycielom i innym pracownikom szkoły,              

c) załatwianie spraw osobowych pracowników szkoły,
d) zatrudnianie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
e) opracowanie zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

4. W zakresie spraw administracyjno — gospodarczych:
a) dbałość o mienie szkoły,
b) planowanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną wykorzystania środków finansowych szkoły,
c) organizowanie i nadzorowanie pracy kancelarii szkoły.

5. Dyrektor sprawuje kontrolę nad wszystkimi obszarami działalności placówki zgodnie
z funkcjonującym regulaminem kontroli zarządczej.

 § 11. 1. W szkole działa Rada Pedagogiczna.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w szkole.

3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzenie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,
b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
e) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów.

4. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2) projekt planu finansowego szkoły;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przyznania nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

5. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę
w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

§ 12. 1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów;

1) w skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły o którym mowa w art.34 ust.2,

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

3. Rada Rodziców uchwala swój regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

4. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze pochodzące z dobrowolnych wpłat rodziców i innych źródeł.

 

§13. 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów.
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
2) prawo jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami  i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

V. ORGANIZACJA SZKOŁY

§14. 1.Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w wymiarze do 6 dni.


§15. 1.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.

 

§ 16. 1. Kształcenie w szkole odbywa się w oparciu o szkolny zestaw programów nauczania. Programy nauczania wchodzące w zakres szkolnego zestawu programów nauczania dopuszcza do użytku szkolnego dyrektor na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli po zasięgnięciu opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego posiadającego kwalifikacje do nauczania danego przedmiotu, zespołu nauczycieli lub Rady Pedagogicznej. Szczegółowy tryb dopuszczania programów  reguluje procedura dopuszczania programów nauczania do użytku szkolnego.

2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów.

3. Liczba uczniów w klasie I w roku szkolnym 2014/2015 nie może przekroczyć 25 osób, w roku szkolnym 2015/2016 liczba dzieci w klasach I – II, a w roku szkolnym 2016/2017 w klasach I – III nie może przekroczyć 25.

4. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych, do oddziału klasy I, II lub III, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę 25.

5. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 4, zwiększając liczbę uczniów w oddziale na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

6. Liczba uczniów w oddziale klas I - III szkoły podstawowej może zostać zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.

7. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I – III zostanie zwiększona zgodnie z ust. 5 i 6 w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.


§ 17. 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I - III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.

 

§ 18. 1. Podstawową formą pracy szkoły w klasach I - III są zajęcia zintegrowane, w klasach IV - VI zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3. Szczegółowy rozkład  lekcji i przerw międzylekcyjnych ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną na każdy rok szkolny, uwzględniając możliwości szkoły i zasady higieny pracy.

 

§ 19. 1. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, korekcyjno - kompensacyjne, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe są prowadzone w grupach międzyoddziałowych poza systemem klasowo - lekcyjnym.

2. Zajęcia nadobowiązkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych oraz realizacji art. 42 ust.2 pkt. 2 Karty Nauczyciela.

3. Liczbę uczestników na zajęciach nadobowiązkowych określają odrębne przepisy.
4. Wycieczki uczniowskie mogą być organizowane w grupach międzyoddziałowych.

§ 20. 1.Zasady tworzenia i działania klas sportowych określają odrębne przepisy.

§21. 1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub - za jego zgodą - z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§22. 1. W szkole działa świetlica, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy.

2. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla wszystkich dzieci z klas I - III, które muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców.

3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie wniosków składanych przez rodziców lub opiekunów.

4. Czas pracy świetlicy trwa od 7.00 do 17.00.

5. Pod opieką jednego nauczyciela w świetlicy nie może pozostawać więcej niż 25 dzieci.

6. Świetlica zapewnia zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz z pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.

7. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły.

8.W szkole działa stołówka szkolna będąca miejscem wydawania i spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników kuchni. Szczegółowe zasady funkcjonowania stołówki szkolnej określa Regulamin stołówki.

9. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

 1. uczniowie szkoły

 2. pracownicy szkoły.

10. Kwalifikacja i przyjmowanie uczniów na obiady dokonywane jest na podstawie pisemnego zgłoszenia dziecka przez rodziców lub opiekunów.

11. (skreślony)

12. (skreślony)

13. (skreślony)

14. Wicedyrektor sprawuje funkcje kontrolne nad żywieniem dzieci:

1) obiady finansowane przez MOPR przyznawane są na podstawie decyzji MOPR oraz dyrektora szkoły, natomiast w przypadku innych sponsorów, na wniosek rodziców lub wychowawcy klasy i opinii pedagoga szkolnego;  

2) kwalifikacji dokonuje zespół w składzie: wicedyrektor i pedagog szkolny.

15. Pracownikami świetlicy są: nauczyciele - wychowawcy.

16. Koordynator do spraw pracy świetlicy:
1) prowadzi i nadzoruje prowadzenie dokumentacji świetlicy zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi,
2) dba o aktualny wystrój świetlicy,
3) bierze udział w pracy zespołów: wychowawczego i samokształceniowego,
4) współpracuje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych,
5) współpracuje z pedagogiem szkolnym,
6) organizuje i przewodniczy Radzie Wychowawczej Świetlicy,
7) współpracuje z rodzicami, 
8) odpowiada za:
a) całokształt pracy wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczej,
b) wyposażenie świetlicy,
c) opracowanie rocznego planu pracy świetlicy,
d) opracowanie planu godzin pracy nauczycieli,
e) zorganizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli (z powiadomieniem zastępcy dyrektora). 

17. Koordynator do spraw pracy świetlicy jest odpowiedzialny za:
1) przestrzeganie przepisów sanitarno - higienicznych,
2) dbałość o estetyczny wygląd stołówki tzn. wystrój wnętrza, 
3) dopilnowanie kulturalnego spożywania posiłków przez dzieci,
4) planowanie jadłospisów zgodnie z zasadami,
5) przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp, p/ poż, sanitarno - higienicznych,
6) posiadane wyposażenie, materiały i pomoce szkolne.

18. Koordynatorowi do spraw pracy świetlicy bezpośrednio podlegają nauczyciele świetlicy. Pracownicy świetlicy wchodzą w skład Rady Pedagogicznej. Składają roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

19. Dokumentacja świetlicy:
1) roczny plan pracy i comiesięczny plan pracy każdego wychowawcy,
2) dzienniki zajęć,
3) karty zgłoszeń dzieci,
4) księga protokołów z posiedzeń Rady Wychowawczej Świetlicy Szkolnej,
5) regulamin świetlicy
6) ramowy rozkład dnia.


§23. 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli i uczniów. Służy do realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia, również do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.

2. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:
1) gromadzenie i opracowanie zbiorów,
2) korzystanie z księgozbiorów w czytelni, wypożyczanie poza biblioteką,

3) korzystanie z komputerów oraz Internetu.

3. Biblioteka stosuje właściwe sobie metody i środki, pełni funkcję:
1) kształcąco - wychowawczą poprzez:
a)  rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,
b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
c)  kształcenie kultury czytelniczej,
d) wdrażanie do poszanowania książki,
e) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

2) opiekuńczo - wychowawczą poprzez:
a) współdziałanie z nauczycielami,
b) otaczanie opieka uczniów szczególnie uzdolnionych,
c) pomoc uczniom mającym trudności w nauce;

3) kulturalno - rekreacyjną poprzez:
a) uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.

4. Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza:
1) koordynowanie pracy w bibliotece:
a)  opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów ważniejszych imprez,
b) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,
c) projektowanie wydatków na rok kalendarzowy,
d) sprawozdania z pracy biblioteki zawierające oceny czytelnictwa,
e) odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację prac biblioteki,

f)  prowadzenie ICIM

2) praca pedagogiczna:
a) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami,
b) udostępnianie zbiorów,
c) udzielanie informacji bibliotecznych,
d) rozmowy z czytelnikami o książkach,
e)  poradnictwo w wyborach czytelniczych,
f) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zgodnie z programem,
g) udostępnienie nauczycielom opiekunom potrzebnych materiałów,
h) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa,
i) dobra znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych.

3) praca organizacyjna:
a) gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja - zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 b) opracowanie biblioteczne zbiorów,
 c) selekcja zbiorów i ich konserwacja,
 d) wydzielenie księgozbioru podręcznego,
e)  prowadzenie katalogów,
f)  (skreślony)

5. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, podręczniki i materiały edukacyjne, czasopisma i inne) i dokumenty nie piśmiennicze (materiały audiowizualne). 
6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły:
1) zapewnia obsadę  personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie,
2) zapewnia środki finansowe,
3) zarządza skontrum zbiorów,
4) hospituje i ocenia pracę biblioteki.

§24.  1. Do realizacji zadań statutowych szkoła posiada:
1) 19 pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem
2) bibliotekę z czytelnią oraz Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej
3) salę gimnastyczną
4) 2 sale taneczne
5) salę zabaw
6) pokój nauczycielski 
7) świetlicę - 2 pomieszczenia 
8) blok żywieniowy 
9) pomieszczenia administracyjno — gospodarcze
10) gabinet profilaktyczny
11) harcówkę
12) szatnie.

VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

§25. 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługowych. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

§26. 1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora zgodnie z rozporządzeniem MEN
z dnia 15 lutego 1999r. przy założeniu, że stanowisko wicedyrektora tworzy się w szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów.

2. Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań dyrektora, a w szczególności:
1) pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności;
2) przygotowuje projekty dokumentów organizacyjnych szkoły:
a) szkolny zestaw programów nauczania
b) kalendarz szkolny
c) arkusze analizy pracy własnej (śródroczne i roczne)
3) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli;
4) nadzoruje wypełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów.

3.Wicedyrektor:
1) jest bezpośrednim przełożonym służbowym z upoważnienia dyrektora szkoły nauczycieli, wychowawców świetlicy, pedagoga szkolnego i bibliotekarzy;

2) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia swego bieżącego nadzoru nad szkołą
3) decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego w całej szkole;
4) ma prawo formułowania projektu oceny podległych mu bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy opiekuńczo - wychowawczej wszystkich nauczycieli;
5) ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla nauczycieli;
6) ma prawo używania pieczątki „ wicedyrektor szkoły” oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.


§ 27. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość, wyniki pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Obowiązki i zadania nauczycieli:

1) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych  przez szkołę.
W szczególności należy stosować się do następujących zasad:
a) nauczyciel prowadzący lekcje lub inne zajęcia ani na chwilę nie może opuścić klasy,
b) osoba pełniąca dyżur na korytarzu szkolnym podczas przerw zobowiązana jest stawić się na dyżur punktualnie i nie opuścić stanowiska aż do dzwonka na lekcję oraz wykazać się szczególną aktywnością; gdy z uzasadnionych przyczyn nauczyciel nie może spełniać swoich obowiązków w tym zakresie, musi zapewnić sobie zastępstwo na cały czas lub część dyżuru;
dyżur za nieobecnego nauczyciela przejmuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły,

c) w celu maksymalnego zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom podczas wyjść ze szkoły do kina, teatru, na imprezy różnego typu wychowawcę lub odpowiedzialnego za to nauczyciela wspiera dodatkowy opiekun - przydzielony przez dyrekcję nauczyciel,
d) w czasie wycieczek autokarowych, rowerowych, rajdów pieszych itp. jeden opiekun przypada na określoną ilość uczestników (zgodnie ze szczegółowymi przepisami).

2) wnioskowanie do dyrektora szkoły o dopuszczenie do użytku szkolnego wybranego przez siebie programu nauczania zgodnie z obowiązująca procedurą;
3) określenie w terminie do 10 września kryteriów oceniania z danego przedmiotu i form przekazywania informacji uczniom i rodzicom;
4) nauczyciele klas I - III - przedstawienie w końcu miesiąca rozkładu  materiału  na kolejny miesiąc;
5) prawidłowa realizacja programów nauczania oraz  realizacja zadań wychowawczych, opiekuńczych i organizacyjnych, wyznaczonych w planie pracy szkoły;
6) rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych, zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki; 

7)  w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia w I semestrze /oceny śródroczne/ i 20 maja w II semestrze /oceny roczne/ poinformowanie uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów wskazanych w § 27. ust.2 pkt.9 i 10,
8) (skreślony) 
9) oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w stopniach wg skali:

- stopień celujący -  6 (cel);
- stopień bardzo dobry - 5 (bdb);
- stopień dobry - 4 (db);
- stopień dostateczny - 3 (dst);
- stopień dopuszczający - 2 (dop);
- stopień niedostateczny - 1 (ndst).
W klasach I - III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową;
10) ocenę zachowania śródroczną i roczną, począwszy od klasy IV ustala się wg następującej skali:
- wzorowe;
- bardzo dobre;
- dobre;
- poprawne;
- nieodpowiednie;
- naganne.
W klasach I - III ocena zachowania jest oceną opisową.

Szczegółowe zasady oceniania określa WZO, które stanowią integralną część Statutu;

11) dbałość o urządzenie pracowni, pomoce i sprzęt szkolny;
12) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;
13) bezstronność i obiektywizm przy ocenianiu uczniów;
14) wyzwalanie twórczego i aktywnego udziału uczniów w procesie dydaktyczno - wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się;
15) kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i moralnych oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły;
16) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów
17) stałe pogłębianie swojej wiedzy pedagogicznej, dydaktycznej i merytorycznej;
18) stymulowanie rozwoju psychofizycznego, poznawanie i kształtowanie uzdolnień, zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru;
19) tworzenie właściwej, bezkonfliktowej atmosfery pracy;
20) aktywne uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
21) rzetelne pełnienie dyżurów nauczycielskich;
22) punktualne rozpoczynanie i kończenie lekcji;
23) wypełnianie arkuszy pracy własnej za pierwszy oraz drugi semestr.

 

3. Nauczyciele mają prawo do:
1) tworzenia autorskich programów nauczania i wychowania;
2) decydowania o wyborze programu nauczania, podręczników, środków dydaktycznych
i metod kształcenia uczniów;
3) wnikliwej i obiektywnej oceny pracy zawodowej na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
4) przedstawiania wniosków dotyczących funkcjonowania szkoły.

4. Nauczyciele zobowiązani są do współpracy z rodzicami w sprawach wychowania
i kształcenia dzieci, uwzględniając prawo rodziców do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danej klasie i szkole;
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zawartych w „Wewnątrzszkolnym systemie oceniania osiągnięć uczniów”;
3) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;
4) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów
 i przyczyn trudności w nauce;
5) wyrażania swoich opinii na temat pracy szkoły.

§28. 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grup przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy.

2. Pracą zespołu kieruje powołany przez jego członków lider zespołu.

3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programu nauczania;
2) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;
3) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;
4) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych;
5) wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych
i eksperymentalnych programów nauczania.

§29. 1. Do zadań pracowników ekonomicznych i administracyjnych należy:
1) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
2) prowadzenie kancelarii zgodnie z instrukcją kancelaryjną
3) załatwianie wszystkich spraw wynikających ze stosunku pracy nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
4) prowadzenie ewidencji dzieci.

2. Do zadań pracowników obsługi należy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.

3. Szczegółowy zakres czynności ustala dla każdego stanowiska dyrektor szkoły. 

 

VII. UCZNIOWIE SZKOŁY  

 

§30. 1. Rekrutacja uczniów do klasy I oraz oddziału przedszkolnego odbywa się
z wykorzystaniem systemów informatycznych.

2.  Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w tym roku kalendarzowym, w którym kończy ono 7 lat. W roku szkolnym 2014/2015 obowiązkiem szkolnym zostają objęte również dzieci urodzone w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2008 roku.  W roku szkolnym 2015/2016 obowiązkiem szkolnym zostają objęte dzieci urodzone w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2008 roku oraz wszystkie dzieci, które w roku 2015 kończą 6 lat. Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w tym roku kalendarzowym, w którym kończy ono 6 lat. Obowiązek szkolny trwa nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 18 lat.

3. 1. Do klasy I przyjmuje się z urzędu wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych. Dopuszcza się przyjmowanie uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła posiada wolne miejsca, na podstawie następujących kryteriów :

 1. Dziecko, które uczęszcza do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej otrzymuje 25 pkt.

 2. Dziecko, którego rodzeństwo  uczęszcza i będzie uczęszczać w roku 2015/2016 do szkoły podstawowej otrzymuje 24 pkt.

 3. Dziecko zamieszkuje w obwodzie: SP 1, SP 4, SP 6, SP 7, SP 12, SP 19, SP 26, SP 29, SP 45, SP 47 lub SP 51, a wnioskuje o przyjęcie do którejś z pozostałych szkół prowadzonych przez Miasto Białystok otrzymuje 13 pkt.

 4. Dziecko z rodziny zarejestrowanej w Programie Białostocka Karta Dużej Rodziny otrzymuje 4 pkt.

 5. Dziecko zamieszkuje na terenie Białegostoku otrzymuje 2 pkt.

 6. Dziecko (kandydat) wychowywane przez samotnego rodzica otrzymuje 1pkt.

  Samotne wychowywanie dziecka - oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 7. Dziecko (kandydat), który jest objęty pieczą zastępczą otrzymuje 1pkt.

 8. Niepełnosprawność kandydata – kandydat otrzymuje 1pkt.

 9. Niepełnosprawność rodzica kandydata – kandydat otrzymuje 1pkt.

 10. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – kandydat otrzymuje 1pkt.

 11. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – kandydat otrzymuje 1pkt.

 12. W przypadku większej liczby kandydatów, którzy uzyskali równorzędne wyniki, od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę starszy wiek kandydata – kandydat otrzymuje1 pkt.”

3. 2. Terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz sposób przeliczania punktów określa dyrektor szkoły w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Białegostoku.

 1. Uruchomienie w systemie informatycznym oferty szkół podstawowych oraz uruchomienie możliwości wypełniania wniosków/zgłoszeń w systemie - 16.03. Termin postępowania uzupełniającego – 14.08.; dodatkowo opublikowanie w systemie informacji o wolnych miejscach.

 2. Wypełnianie wniosków/zgłoszeń w systemie oraz składanie podpisanych wniosków/zgłoszeń w szkole I wyboru wraz z załącznikami - od 16.03. do 17.04.

w godzinach pracy szkoły. Termin postępowania uzupełniającego - od 14.08. do 19.08. w godzinach pracy szkoły.

 1. Wypełnianie wniosków/zgłoszeń w systemie oraz składanie podpisanych wniosków/zgłoszeń w szkole I wyboru wraz z załącznikami – II termin -  dotyczy wyłącznie szczególnych przypadków m.in. kandydatów zmieniających adres zamieszkania, z odroczonym obowiązkiem szkolnym (po dniu 17.04.2015 r.) – do 30.07. w godz. pracy szkoły.

 2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej ustalonych przez komisję rekrutacyjną, lub trenera albo instruktora, podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej – do 13.04. do godz.15.00. Termin postępowania uzupełniającego – do 19.08. do godz. 15.00.

 3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych – 5.08. do godz. 15.00.
  Termin postępowania uzupełniającego - 24.08. do godz. 15.00.

 4. Potwierdzanie przez rodziców woli zapisu dziecka do szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Rodzice składają w szkole pisemne potwierdzenie woli zapisu. - 06.08. – 10.08. w godzinach pracy szkoły. Termin postępowania uzupełniającego – 25-26.08. w godzinach pracy szkoły.

 5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 11.08. do godz. 15.00. Termin postępowania uzupełniającego –27.08. do godz. 15.00.

 6. Składanie wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia - do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 7. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia - do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 8. Złożenie, do dyrektora przedszkola/szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 9. Rozstrzygnięcie przez dyrektora przedszkola/szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

3. 3. Rodzice kandydata do klasy I zamieszkałego w obwodzie szkoły składają zgłoszenie dziecka do szkoły. Rodzice kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły składają wniosek do dyrektora szkoły o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów opisanych w § 30 ust.3  pkt. 1.

3. 4. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego. Dyrektor szkoły jest organem odwoławczym od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

 

4. 1. Dzieci do oddziału przedszkolnego przyjmowane są na podstawie wniosku do dyrektora szkoły o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

4. 2. O przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego lub ucznia do szkoły w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor szkoły, z wyjątkiem uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy są przyjmowani z urzędu. Uczniowie klasy pierwszej przyjmowani są na podstawie zapisów rodziców, a do klas starszych – na podstawie świadectwa promocji do danej klasy.

5. Uczniowie mogą być przyjmowani do szkoły w ciągu roku szkolnego, jednak nie później niż do połowy II semestru -  z wyjątkiem uczniów zmieniających miejsce zamieszkania.

6. Uczeń może być na wniosek dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły
w przypadku:

1) nagannego zachowania na terenie szkoły i poza nią, jeżeli wszystkie możliwe formy oddziaływania wychowawczego nie odniosły skutku;
2) zachowania uwłaczającego godności ucznia i wywierania demoralizującego wpływu na ogół społeczności uczniowskiej.

 

§31.  Prawa i obowiązki uczniów

1. Każdy uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej;
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowanie jego godności;
3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno -  wychowawczym;
4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny - zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania;
7) otrzymania informacji o przewidywanych śródrocznych (rocznych) ocenach;
8) pomocy w przypadku trudności w nauce;
9) korzystania z poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego;
10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;
11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się
w organizacjach działających w szkole.

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących:
1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;
2) rzetelnego przygotowywania się do wszystkich zajęć i kulturalnego zachowania się w ich trakcie

3) dostarczenia w terminie tygodnia wystawionego przez lekarza lub napisanego przez rodzica (opiekuna) usprawiedliwienia przyczyny nieobecności na zajęciach edukacyjnych;
4) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły; w szczególności powstrzymywania się od przemocy słownej  (nieużywania wulgaryzmów, obrażania, zaczepek) i fizycznej (plucia, popychania, kopania, wdawania się w bójki);
5) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój, w szczególności nieulegania nałogom (palenie tytoniu, picie alkoholu, nieużywanie narkotyków);

6) przestrzegania obowiązujących zasad dotyczących stroju i wyglądu:
a) ubranie ucznia powinno być estetyczne, czyste, funkcjonalne
b) na terenie szkoły obowiązuje zmiana obuwia; okrycia wierzchnie powinny być zostawiane w szatni
c) podczas uroczystości obowiązuje strój galowy:
dziewczęta – biała bluzka i  ciemna spódnica lub spodnie
chłopcy – biała koszula i ciemne spodnie.
Strój galowy obowiązuje na wszystkich uroczystościach szkolnych oraz na uroczystościach, na których uczeń reprezentuje szkołę.
d)zakazuje się stosowania kolorowych kosmetyków na twarzy, włosach i paznokciach
e)zabrania się noszenia na terenie szkoły ekstrawaganckiego stroju (eksponującego odkryte ciało), fryzur oraz ozdób.

3. Uczeń posiadający telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne może z nich korzystać przed i po lekcjach oraz podczas przerw międzylekcyjnych. W czasie lekcji telefon komórkowy powinien być wyłączony. Nie wolno wykorzystywać telefonu komórkowego do robienia zdjęć i nagrywania filmów.

 

§32. 1. Społeczność szkolna karze uczniów za nieprzestrzeganie regulaminu szkoły,
a w szczególności za:
1) wulgarne zachowanie się w stosunku do innych;
2) brak poszanowania mienia szkoły;
3) nieprzestrzeganie norm współżycia w zespole klasowym;
4) wybryki chuligańskie;
5) naganny stosunek do przyrody;

6) nieprzestrzeganie zasad korzystania z telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych;
Kara może przybrać postać: upomnienia nauczyciela, upomnienia nauczyciela z wpisem do zeszytu uwag, upomnienia dyrektora szkoły z wpisem do zeszytu uwag, wezwania rodziców i poinformowania ich o nieprzestrzeganiu przez dziecko obowiązujących w szkole zasad używania telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych.  Jeżeli uczeń ponownie złamie zasady dotyczące korzystania w szkole z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, nauczyciel ma prawo zatrzymać telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne. Przedmiot zostanie oddany do depozytu w sekretariacie szkoły i zwrócony rodzicom za pokwitowaniem.

7) nieprzestrzeganie obowiązku noszenia stroju szkolnego;
Kara może przybrać postać: ustnego upomnienia nauczyciela, upomnienia nauczyciela z wpisem do zeszytu uwag, upomnienia dyrektora szkoły z wpisem do zeszytu uwag, wezwania rodziców i poinformowania ich o nieprzestrzeganiu przez dziecko obowiązku noszenia stroju szkolnego; obniżenia oceny z zachowania — jeśli uczeń, mimo zastosowania łagodniejszych kar, nadal nie przychodzi do szkoły w obowiązującym stroju.

§ 33. 1. Za rzetelną naukę i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia, za działalność
i odwagę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
1) pochwałę wychowawcy wobec klasy,
2) pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli,
3) list pochwalny do rodziców,
4) dyplom uznania.

2. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

§ 34. 1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły i regulaminu uczniowskiego poprzez:
1) upomnienie wychowawcy klasy;
2) upomnienie lub naganę dyrektora szkoły;
3) zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych;
4) zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz;
5) przeniesienie do równorzędnej klasy;
6) przeniesienie do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty.

2. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesieniu ucznia do innej szkoły wnioskuje się gdy:
1) notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane
w regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów;
2) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów;

3) dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie.

3. Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

4. Od nałożonej przez wychowawcę kary uczeń lub jego rodzice mogą, w formie pisemnej, odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od dnia nałożenia kary.

5. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkoły, zespołem wychowawczym, rozpatruje odwołanie w ciągu 4 dni i postanawia:
1) oddalić
odwołanie podając pisemne uzasadnienie;
2) odwołać karę;
3) zawiesić warunkowo wykonanie kary.

6. Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§35. 1. Statut może być zmieniony w drodze uchwały Rady Pedagogicznej.
2. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.

5. Szkoła  posiada własny sztandar, godło (logo) oraz ceremoniał szkolny.


Tekst jednolity Statutu został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2015r.

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
  15-893 Białystok ul.Bohaterów Monte Cassino 25
 • 857 420 304

Galeria zdjęć

KALENDARZ

Rozpoczęcie  zajęć: 1 września 2015r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2015r.

Ferie zimowe: 25 stycznia - 7 lutego 2016r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 24 - 29 marca 2016r.

Zakończenie  zajęć: 24 czerwca 2016r. 
 
Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 
27 października 2015r., 7,8 stycznia 2016r., 5 kwietnia 2016r., 2 maja 2016r., 27 maja 2016r.