MENU

Spotkanie integracyjne - klasa IV b Rocznica wejścia Polski do UE "Święty Jan Paweł II Bliski" VI Forum Młodych Ekologów III Międzynarodowe Targi Książki – Białystok 2014 ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ III "Jesień Talentów. Z inspiracji Księdza Jana" Jasełka 2013 XXI KONKURS SZOPEK Szkolne Anioły w Orszaku Trzech Króli Szkolne Koło Caritas Życzenia wielkanocne dla kolegi z Niemiec Kraje niemieckojęzyczne poznajemy, zaprezentować Wam je chcemy Wiosenny Przegląd „Dwójkowych” Talentów

Aktualności

VI Forum Młodych Ekologów

VI  Forum Młodych Ekologów Białystok '2014 

pod honorowym patronatem

                         

 

Serdecznie zapraszamy uczniów białostockich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału

w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

pod hasłem

,,PIĘKNO PRZYRODY POLSKIEJ”

 

Cele:

 • ukazanie atrakcyjnych zakątków naszej Ojczyzny
 • zachęcanie uczniów fotografujących do wnikliwej obserwacji przyrody
 • umiejętność dostrzegania piękna krajobrazu
 • prezentacja fotografii jako formy artystycznej coraz częściej wykorzystywanej do wyrażania emocji i wrażeń.

 

Regulamin konkursu:

 1. Uczestnicy: uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 2.  W ramach konkursu uczestnik wykonuje fotografię o formacie 13x18 cm lub 15x21 cm. Fotografię prosimy umieścić na oddzielnym czarnym brystolu o formacie A4.
 3. Każda szkoła może dostarczyć maksymalnie 5 prac, które powinny być wykonane indywidualnie.
 4. Z tyłu fotografii prosimy umieścić informację zawierającą: imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę, adres i telefon placówki, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem, którego praca została wykonana.
 5. Do każdej pracy należy dołączyć pisemną zgodę rodziców/opiekunów na udział dziecka      w Konkursie, przetwarzanie jego danych osobowych oraz publikację wizerunku dziecka      w materiałach promujących VI Forum Młodych Ekologów (wzór zgody w załączeniu).
 6. Prace należy dostarczyć do dnia 31 marca 2014r. na adres organizatora:

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego  w Białymstoku

15 - 893 Białystok, ul. Bohaterów Monte Cassino 25

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w czasie przesyłki.
 2. Prace nie spełniające warunków konkursu nie będą oceniane.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych na konkurs materiałów w celu promowania imprezy.
 4. Prace przechodzą na własność organizatorów z zachowaniem praw autorskich                                  w przypadku dalszego ich wykorzystania.
 5. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu konkursu.
 6. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego zakończenia VI Forum Młodych Ekologów w dniu 24  kwietnia 2014r. o godz. 12.00 w Szkole Podstawowej nr 2
   w Białymstoku.

Zachęcamy do licznego udziału w naszym konkursie.

Życzymy miłej pracy twórczej!

Czekają atrakcyjne nagrody.

 

Koordynatorzy konkursu: mgr  Małgorzata Mazurek,

 mgr Agnieszka Popławska

 

 

    VI  FORUM  MŁODYCH  EKOLOGÓW  BIAŁYSTOK  2014

                 

   pod honorowym patronatem

 

                                                                      

 

Serdecznie zapraszamy dzieci 6-letnie z  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz uczniów klas I - VI szkół podstawowych miasta Białegostoku 

do udziału

w KONKURSIE PLASTYCZNYM

 pod hasłem: "EKOLOGIA  w zieleni, czyli...zielone na zielonym"

 

 Cele:

-uwrażliwienie na piękno przyrody, 

-kształtowanie świadomości ekologicznej,

-ukazanie w formie plastycznej różnorodnych treści ekologicznych,

-pobudzanie aktywności twórczej uczestników przy użyciu różnych odcieni barwy  

 zielonej,

-rozwijanie wyobraźni pomysłowości.

 

Regulamin konkursu:

1. Konkurs polega na samodzielnym  wykonaniu pracy plastycznej o treści ekologicznej. Pracę należy wykonać przy użyciu wyłącznie różnych odcieni barwy zielonej.

2. Format pracy: A3, A4

3. Technika pracy:  dowolna.

4. Uczestnicy: dzieci 6-letnie z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

    podstawowych oraz uczniowie  klas I-VI szkół podstawowych miasta Białegostoku.

5.  Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę plastyczną.

6. Z każdej placówki może wpłynąć maksymalnie dziewięć  prac. Prace zbiorowe są wykluczone.

7. Prace nadesłane lub dostarczone na konkurs muszą być opisane na odwrotnej stronie pracy, pismem komputerowym (czcionka -14, Arial)

      -imię i nazwisko ucznia,

      -klasa,

      -adres i telefon placówki,

      -nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego powstała praca.

 

Prace należy dostarczać do dnia 31 marca 2014 r.  na adres organizatora:

 

Szkoła Podstawowa nr 2   im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku

15 – 893 Białystok, ul. Bohaterów Monte Cassino 25, tel. 85 7420304

 

8. Prac nie należy rolować ani składać.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w czasie przesyłki.

10. Prace nie spełniające warunków konkursu nie będą oceniane.

11.Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego  publikowania nadesłanych na konkurs prac oraz wykorzystania podstawowych danych autorów prac  w celu promowania imprezy.

12. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

13. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu konkursu oraz   akceptacją publikacji danych osobowych autora w materiałach dotyczących Forum.

 

Proszę o wypełnienie i przesłanie załącznika nr 1 wraz z pracą  konkursową.

Brak właściwie wypełnionego załącznika nr 1 eliminuje pracę z udziału w konkursie.

 

Kryteria oceny prac:

1.Prace będą oceniane w kategoriach:

-klasy 0-I

-klasy II-III

-klasy IV-VI

2.Przy ocenie prac komisja będzie brała pod uwagę: oryginalność, pomysłowość, walory   plastyczne, samodzielność pracy.

3.Nagrody i wyróżnienia przyznaje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
O wynikach konkursu  laureaci  zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas uroczystości zakończenia

VI Forum Młodych Ekologów w dniu 24  kwietnia 2014 r. o godz. 12.00

w Szkole Podstawowej nr 2 w Białymstoku.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału konkursie.

Życzymy wspaniałych pomysłów i powodzenia!

 

                                                                     Koordynator konkursu:  mgr Lidia Sielawa

 

 

 

 

 

 

 

VI FORUM MŁODYCH EKOLOGÓW Białystok 2014

pod honorowym patronatem

      

 

 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas  III - VI szkół podstawowych do udziału

w KONKURSIE POETYCKIM

pod hasłem:

„Posłuchaj szumu drzewa. Ono właśnie kołysankę śpiewa..."

 

Cele konkursu:

·         kształtowanie więzi ze środowiskiem przyrodniczym i odpowiedzialności za jego stan

·         zachęcenie dzieci do przedstawiania własnych pomysłów na życie w przyjaźni
z naturą

·         kształcenie umiejętności wyrażania swoich spostrzeżeń i obserwacji

·         rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i twórczych wśród uczniów

·         wzbogacanie wiadomości o roślinach.

·         uświadamianie potrzeby odpowiedzialności za słowo.

·         promowanie młodych talentów poetyckich

·         rozwijanie wrażliwości na piękno doznań i poetyckiego słowa.

 

Reg   Regulamin konkursu:

    1. Do udziału w konkursie zapraszamy  uczniów szkół podstawowych (z klas III – VI).

Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać wiersz tradycyjny lub współczesny na temat:

„Posłuchaj szumu drzewa. Ono właśnie kołysankę śpiewa..."


 Praca powinna być przygotowana przez ucznia indywidualnie, pod opieką nauczyciela,
 z zachowaniem wszelkich praw autorskich.

 

    2. Każda  szkoła może przysłać pięć prac konkursowych.

    3. Każdą pracę należy dostarczyć w trzech egzemplarzach opatrzonych następującymi informacjami: imię i nazwisko autora; klasa; nazwa, adres, telefon placówki; imię i nazwisko nauczyciela.

    4. Prace należy dostarczać do dnia 31 marca 2014 r.  na adres organizatora:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku

15 – 893 Białystok, ul. Bohaterów Monte Cassino 25, tel. 857420304

 

Prosimy o umieszczenie na kopercie dopisku: „VI Forum Młodych Ekologów – konkurs poetycki”.

   5. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych na konkurs prac
w celu promowania Forum Młodych Ekologów.

   6. Prace przechodzą na własność organizatorów z zachowaniem praw autorskich w przypadku dalszego ich wykorzystania.

   7. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu konkursu.

Wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas uroczystości zakończenia

VI Forum Młodych Ekologów w dniu 24  kwietnia 2014 r. o godz. 12.00

w Szkole Podstawowej nr 2 w Białymstoku.

Zachęcamy do wzięcia udziału konkursie.

Życzymy wspaniałych pomysłów i powodzenia!

 

 Koordynator konkursu: Ewa Kosińska

 

Załącznik  nr 1

OŚWIADCZENIE

                

………………...……………………………………………….

imiona i nazwisko ucznia

…………………………………………………………………

 

………………...……………………………………………….

szkoła (adres, telefon), klasa

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu VI Forum Młodych Ekologów,
a także na publikowanie wyników Konkursu, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

…………………………………                                          ......................................................................                 miejscowość,   data                                                                                                       czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

 

 

OŚWIADCZENIE

 

…………………………………………………………………………………………………..

imiona i nazwisko ucznia

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………..……………………………………

klasa , szkoła

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku dla celów dokumentowania przebiegu VI Forum Młodych Ekologów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

…………………………………                                          ..................................................................               miejscowość,   data                                                                                                    czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
  15-893 Białystok ul.Bohaterów Monte Cassino 25
 • 857 420 304

KALENDARZ

Rozpoczęcie  zajęć: 1 września 2021r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2021r.

Ferie zimowe: 24 stycznia - 6 lutego 2022r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 14 - 19 kwietnia 2022r.

Zakończenie  zajęć: 24 czerwca 2022r. 
 
Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 
15 października 2021r.
12 listopada 2021r.
7 stycznia 2022r.
2 maja 2022r.
24, 25, 26 maja 2022r. (egzaminy)
17 czerwca 2022r.