Historia szkoły


 

 

 

1.    1915 – 1939

 

grudzień 1915

Utworzona została Publiczna Szkoła Powszechna Nr 2 w Białymstoku. Była to szkoła czteroklasowa. Mieściła się przy ulicy Grunwaldzkiej 22. Kierowała nią p. Józefa Prussówna.

11 listopada 1918

Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Dopiero 19 II 1919 r. do Białegostoku wkroczyły oddziały wojska polskiego.

wrzesień 1919

Szkołę przeniesiono na ulicę Św. Rocha 29. Jej kierownictwo objął p. Seweryn Gasztowtt.

1923/24

Szkoła została przekształcona na siedmioklasową. W latach trzydziestych i czterdziestych w arkuszach ocen spotyka się nazwę: Publiczna Szkoła Powszechna trzeciego stopnia Nr 2 w Białymstoku.

1935

Publiczna Szkoła Powszechna Nr 2 otrzymała imię Edwarda  Rydza – Śmigłego.

1937

Szkoła przeniosła się do własnego, obszernego i wygodnego, gmachu przy ulicy Grunwaldzkiej 49, wybudowanego przez Zarząd Miejski. Był to budynek wzorcowy, dwupiętrowy, z dziesięcioma salami lekcyjnymi i małą salą gimnastyczną, przeznaczony dla trzystu uczniów.

1939

1września wybuchła II wojna światowa. 15 września 1939 roku Niemcy wkroczyli do Białegostoku, a 22 września 1939 r. wycofali się (na mocy paktu Ribbentrop – Mołotow) i miasto zajęli Rosjanie. Pod okupacją radziecką 1 października 1939 rozpoczął się rok szkolny. Szkoły miały funkcjonować na zasadach przedwojennych.

 

2.    1940 – 1944

styczeń 1940 – 22 czerwca 1941

Na mocy dekretu Rady Najwyższej ZSRR województwo białostockie zostało częścią ZSRR, a jego mieszkańcy obywatelami państwa radzieckiego. Obowiązywała jednolita struktura szkoły ogólnokształcącej, takiej jak w ZSRR – dziesięciolatka. Szkoła miała nazwę Dziesięcioletnia Pełna Szkoła Żeleznodorożnaja. Wprowadzono radziecki program nauczania z  nauką języka ojczystego i rosyjskiego.

22 czerwca 1941

Wybuchła  wojna niemiecko – radziecka.    

27 czerwca 1941

Białystok znalazł się pod okupacją niemiecką. Szkolnictwo w mieście nie istniało. Kształcenie młodzieży odbywało w prywatnych mieszkaniach nauczycieli i uczniów na tajnych kompletach. W budynku szkolnym kwaterowali niemieccy lotnicy.

 

3.   1944 – 1992

27 lipca 1944

Nastąpiło wyzwolenie Białegostoku spod okupacji niemieckiej. W wyniku działań wojennych budynek szkoły ocalał, ale wewnątrz był zniszczony.

wrzesień 1944

Po opuszczeniu budynku szkolnego przez poborowych nauczyciele, rodzice i młodzież szkolna przystąpili do usuwania zniszczeń i uporządkowania zaniedbanych klas. Mimo trudnych warunków – brakowało najpotrzebniejszych sprzętów, podręczników, opału – rozpoczęły się lekcje. Kierowniczką szkoły została p. Wiktoria Gryżenianka.

wrzesień 1945

Kierownictwo szkoły objął ponownie p. Seweryn Gasztowtt, po powrocie z Niemiec, gdzie został zesłany za udział w tajnym nauczaniu.

W budynku Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 trzy sale lekcyjne Kuratorium przydzieliło Publicznej Szkole Zawodowej.

luty 1946

Kierownictwo szkoły przejął p. Alfons Puszta.

1948/49

Kierownikiem szkoły został p. Franciszek Ziemian. Nastąpił wzrost liczby uczniów i oddziałów klasowych - w stosunku do okresu przedwojennego. Szkoła stała się ośmioklasowa. Chcąc szybciej dokształcić młodzież, której nauka została przerwana przez wojnę, organizowano klasy semestralne. Rozpoczęła działalność świetlica szkolna, w której dzieci odrabiały lekcje i były dożywiane. Zarząd Miejski przeprowadził remont budynku szkolnego.

1957

W budynku Szkoły Podstawowej nr 2 mieściła się szkoła wieczorowa dla pracujących ( do 1961 r. ).

Utworzono pracownię fizyczną.

1958/59

Został zorganizowany Teatrzyk Szkolny „Tyci – Tyci” pod kierownictwem p. Weroniki Panek. W ciągu roku wystawiono kilka bajek M. Kownackiej i innych autorów. Cieszyły się one ogromnym powodzeniem wśród dzieci. Występy odbywały się także w Starosielcach i we wsi Czaczki.

1963

Warunki lokalowe szkoły były bardzo trudne – 930 uczniów, 22 oddziały, 10 izb lekcyjnych, jedna mała sala oddzielona z korytarza, 2 zmiany. Szkoła częściowo korzystała z pracowni, warsztatów robót ręcznych w Szkole Zawodowej nr 1 przy ulicy Sosnowej.

1 lutego 1968

Otwarto filię szkoły w Starosielcach. Uczyli się w niej uczniowie klas I-IV mieszkający w tej dzielnicy. Lekcje  odbywały się na zasadzie klas łączonych: klasa I z klasą IV i klasa II z klasą III. Zajęcia prowadziły dwie nauczycielki. W styczniu 1973 r. Wydział Oświaty zatwierdził likwidację filii w Starosielcach. Od lutego 1973 r. wszystkie dzieci uczyły się już w Szkole Podstawowej nr 2. Dojeżdżały do szkoły autobusem MPK, linia nr 6.

1968/69

Powstały nowe pracownie zajęć praktyczno-technicznych ( po wyremontowaniu pomieszczeń zajmowanych przez dozorcę ), w ich urządzeniu pomogli żołnierze WOP.

1 września 1969

Funkcję kierownika szkoły objęła p. Danuta Wojniusz.

W szkole działał samorząd szkolny, drużyna harcerska, męska i żeńska, oraz drużyna zuchowa, Spółdzielnia Uczniowska, SKO, Koło PCK, Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne, Liga Ochrony Przyrody, Szkolne Koło Przyjaźni Związku Radzieckiego oraz kółko polonistyczne i chór szkolny.

1970/71

Od września do grudnia trwał kapitalny remont szkoły. Wymieniono instalację elektryczną, urządzenia sanitarne, zmieniono posadzki na korytarzu, przystosowano jedno z pomieszczeń piwnicy na szatnię, pomalowano wszystkie pomieszczenia.

1 września 1972

Dyrektorem szkoły został p. Józef Czarnecki.

1 września 1974

Stanowisko dyrektora szkoły objęła p. Teodozja Matusik.

1978/79

W 25 oddziałach zapisanych było 751 uczniów.

Zatrudniano 35 nauczycieli.

W szkole istniały trzy grupy przedszkolne, tzw. „zerówki” ( klasy 0 ). Uczyły się w nich dzieci sześcioletnie. Przygotowywano je do podjęcia nauki. Zerówki funkcjonowały do 1992 r.

Podczas Alertu Naczelnika ZHP harcerze z III Szczepu Drużyn Zuchowych i Harcerskich "Słońce" im. Mikołaja Kopernika uzbierali 663 złote i przekazali je na budowę Instytutu Zdrowia Dziecka w Białymstoku.

Harcerze z "Dwójki" brali udział w czynie społecznym przy porządkowaniu placu, na którym budowano Białostocki Teatr Lalek (240 roboczogodzin).

1980

W 24 oddziałach zapisano 755 uczniów. Do grup przedszkolnych uczęszczało 76 dzieci.

Zatrudniano 37 nauczycieli.

Rozpoczęto kapitalny remont szkoły. Prace remontowe obejmowały: malowanie pomieszczeń, wymianę drzwi w całym budynku, częściową wymianę okien, ułożenie boazerii na korytarzach szkolnych, elewację, zainstalowanie telewizyjnej anteny zbiorczej, wymianę instalacji odgromowej i naprawę instalacji deszczowej oraz prace ślusarskie w szatni.

 Szkoła otrzymała wyróżnienie i list gratulacyjny od Prezydenta Miasta za prace społeczno –  użyteczne .

Dotychczasowy wicedyrektor szkoły - p. Wojciech Szałkowski - powołany został na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Białymstoku. Zastąpił go p. Jerzy Szydłowski.

1981/82

W 24 klasach zapisanych było 704 uczniów. 63 dzieci uczęszczało do oddziałów przedszkolnych.

Zatrudniano 37 nauczycieli.

13 grudnia wprowadzono stan wojenny. Ogłoszono przerwę w nauce od 13 grudnia 1981 r. do 4 stycznia 1982 r. W tym czasie nauczyciele pełnili w szkole dyżury dzienne i nocne. Przez trzy tygodnie dzieci potrzebujące pomocy znalazły opiekę w świetlicy szkolnej. Kuchnia przygotowywała gorące posiłki. Ministerstwo Oświaty i Wychowania przedłużyło okres klasyfikacji półrocznej do 12 lutego 1982 r. Zawieszono ferie zimowe w lutym.

Z inicjatywy KM PZPR przy szkole powstała komisja socjalna, która zastąpiła zespół kierowniczy szkoły i zawieszone związki zawodowe.

Do współpracy ze szkołą i pedagogiem został poproszony Komisarz Wojskowy.

W warunkach stanu wojennego wszystkie wywiadówki i zebrania mogły odbywać się po uprzednim otrzymaniu zgody od Wydziału Spraw Społeczno - Administracyjnych, który należało powiadomić o spotkaniu z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Jeśli podejrzewano. że nauczyciel naruszył prawa stanu wojennego, można go było zawiesić w obowiązkach. W przypadku aresztowania wypłacano mu 50% uposażenia.

W maju Minister Oświaty i Wychowania polecił w trybie natychmiastowym zawiesić nauczycieli, którzy brali udział w manifestacjach lub je organizowali.

Biblioteka szkolna zaprosiła uczniów na spotkanie z białostockim poetą Wiesławem Kazaneckim.

1983

W 26 oddziałach zapisanych było 730 uczniów. Do grup przedszkolnych uczęszczało 66 dzieci.

Zatrudniano 41 nauczycieli.

Ogrodzono posesję szkoły. Budynek podłączono do elektrociepłowni i sieci gazowej. Zmieniono pokrycie dachu. Wymieniono część posadzek. Ułożono boazerię. Zainstalowano antenę zbiorczą. Wykonano, przy pomocy rodziców, metalowe bramki do piłki nożnej i piłki ręcznej.

4 BDH w Zlocie Hufca Białystok zajęła I miejsce. Otrzymała puchar i tytuł "Drużyny Sztandarowej Hufca Białystok".

Harcerzy z 4 BDH wysoko oceniono na Plenum KM PZPR.

1984

W 29 oddziałach (w tym w dwóch przedszkolnych) zapisanych było 812 uczniów.

Zatrudniano 45 nauczycieli.

Na stanowisko drugiego wicedyrektora szkoły powrócił p. Wojciech Szałkowski. Tę funkcję nadal sprawował p. Jerzy Szydłowski.

Zakończono trwający od 1980 roku kapitalny remont placówki. Pojawiły się plany rozbudowy szkoły i budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej.

 Pod względem wyników nauczania języka polskiego szkoła zajęła I miejsce w mieście, osiągając ze sprawdzianów najwyższą średnią – 4,1. Pod względem wyników nauczania wszystkich przedmiotów szkoła zajęła IV miejsce w Białymstoku.

Urząd Miejski w Białymstoku nadał SP nr 2 "Honorową Odznakę za aktywną działalność na rzecz Państwowego Funduszu Ochrony Zdrowia".

W czasie trwania roku szkolnego oddziały przedszkolne, ze względów na trudne warunki lokalowe (w założeniu budynek miał mieścić 350 uczniów), przeniesiono do Państwowego Przedszkola nr 51.

1985

W 28 oddziałach zapisano 755 uczniów. Pracowało 49 nauczycieli.

Szkoła zajęła drugie miejsce w mieście pod względem wyników nauczania (za SP nr 3, przed SP nr 9). Powstał Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Białymstoku.

Zakładem opiekuńczym szkoły była „Lokomotywownia”.

1986

W 28 oddziałach (+ dwóch przedszkolnych) zapisano 759 uczniów.

Zatrudniano 41 nauczycieli.

Kontynuowano rozbudowę szkoły i budowę sali gimnastycznej.

 Pod względem wyników nauczania szkoła została sklasyfikowana na III miejscu w Białymstoku, a w konkursach przedmiotowych na III miejscu w województwie.

1987

W 30 oddziałach ( w tym trzech przedszkolnych) zapisano 811 uczniów.

Zatrudniano 48 nauczycieli.

Szkoła zajęła II miejsce w Białymstoku w przeprowadzonym przez Wydział Oświaty i Wychowania badaniu wyników nauczania. Przyznano jej też III miejsce pod względem czystości.

1988

W 30 oddziałach ( w tym trzech przedszkolnych) zapisano 750 uczniów.

Zatrudniano 46 nauczycieli.        

P. Zofia Matujewicz zastąpiła na stanowisku wicedyrektora p. Jerzego Szydłowskiego.           

Oddano do użytku nowe skrzydło szkoły (12 sal lekcyjnych).

Opracowano Regulamin Szkoły Podstawowej nr 2 w Białymstoku.

1989

W szkole zapisanych było 718 uczniów + 53 dzieci w klasach zerowych.

Trwała budowa sali gimnastycznej.

Od 1 września dyrektorem szkoły został p. Wojciech Szałkowski.

Powstała "Pieśń szkoły". Słowa napisały uczennice: Małgorzata Pierzyńska i Magdalena Puszko. Melodię skomponowała pani Ewa Kamieńska.

1990

Do szkoły uczęszczało 712 uczniów.

Urządzono harcówkę w nowym skrzydle szkoły. Do chwili obecnej ( 2010 ) spotykają się w niej druhny z 3 BDH „Rota” i druhowie z 4 BDH „Jodły”.

1991

W szkole uczyło się 623 uczniów.

Odbyła się uroczystość poświęcenia szkoły, zawieszonych krzyży i ikon.

1992

Do szkoły uczęszczało 683 uczniów.

12 maja odbyło się tajne głosowanie Rady Pedagogicznej w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia kandydatury księdza Jana Twardowskiego na patrona szkoły. 32 nauczycieli opowiedziało się za przyjęciem tej kandydatury, 7 osób wyraziło sprzeciw, 1 wstrzymała się od głosu.

Uchwałą Rady Pedagogicznej kandydatura księdza Jana Twardowskiego na patrona szkoły została zaakceptowana.

Jeszcze w tym miesiącu odbyły się głosowania uczniów i ich rodziców.

 

4.   1993 – 2010

wrzesień 1993

Istniało 25 oddziałów.

Zatrudniano 42 nauczycieli.

29 września w Sanktuarium Błogosławionej Bolesławy Lament przy ulicy Stołecznej Ksiądz Jan Twardowski i Ksiądz Józef Grygotowicz odprawili Mszę świętą w intencji Patrona, pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców.

30 września szkole nadano imię Księdza Jana Twardowskiego. Na uroczystym apelu – w obecności Księdza Jana Twardowskiego – wicekurator Jan Zambrzycki odczytał akt nadania szkole imienia Księdza Jana Twardowskiego. Na pierwszym piętrze budynku szkolnego została odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa z cytatem: „ Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”.

1994

Zapisanych było 688 uczniów.

Zatrudniano 45 nauczycieli.

Po raz pierwszy w rocznicę nadania szkole imienia Księdza Jana Twardowskiego we wrześniu obchodzono Święto Szkoły.

1996

Ksiądz Jan Twardowski odznaczony został „Orderem Uśmiechu”

5 grudnia 1997

W szkole było zapisanych 731 uczniów.

Miało miejsce otwarcie nowej sali gimnastycznej, stołówki i świetlicy szkolnej. Wśród gości byli: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Stanisław Szymecki, przedstawiciel Kościoła Prawosławnego - Ksiądz Anatol Ławreszuk, Kurator Oświaty i Wychowania w Białymstoku - p. Tadeusz Kaluta, Wiceprezydent Białegostoku - p. Marek Kozłowski.

Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w Urzędzie Wojewódzkim w spotkaniu z Księdzem Janem Twardowskim podczas Białostockiej Biesiady Literackiej zorganizowanej przez Wydawnictwo "Łuk". Dzieci z naszej szkoły recytowały wiersze Patrona.

1998

Stanowisko wicedyrektora objęła p. Grażyna Czyżewska.


1999

Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w spotkaniu z Księdzem Janem Twardowskim w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku

2000

Zatwierdzono i przyjęto do realizacji Program Wychowawczy Szkoły.

Nastąpiło uroczyste otwarcie boisk szkolnych.

Uczniowie i nauczyciele wzięli udział w spotkaniu z Księdzem Janem Twardowskim w Katolickim Stowarzyszeniu "Civitas Christiana" w Białymstoku. Odbyła się promocja książki "Rozmowa z Matką Bożą". Dzieci z naszej szkoły recytowały wiersze Patrona.

2001

Do szkoły uczęszczało 553 uczniów.

Ilustracja Darii Marynowicz  z klasy 5 b została umieszczona w przygotowanej przez Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej książce księdza Jana Twardowskiego "Naucz się dziwić".

Szkoła otrzymała specjalne podziękowanie "za okazaną pomoc i dobre serce" od Dyrektora Domu Dziecka i Sierocińca w Podbrodziu na Litwie.

2002

Szkoła awansowała do półfinału "Olimpijki 2002".

Pani Janina Ochojska - Prezes Zarządu Polskiej Akcji Humanitarnej - przysłała podziękowanie za zorganizowanie akcji "Złotówka dla dzieci z Afganistanu".

Biblioteka szkolna przygotowała wystawę "Białystok - moje miasto". Zwiedzili ją nie tylko nasi uczniowie, ale także wiele osób z zewnątrz.

1 września stanowisko dyrektora objęła p. Grażyna Czyżewska. Wicedyrektorem została p. Grażyna Mytnik.

2003

30 września szkoła obchodziła dziesięciolecie nadania jej imienia Księdza Jana Twardowskiego. Po raz pierwszy wręczono „Niecodzienne Wyróżnienia <<Jaśki z Biedronką>>”.

Otwarto "Małą Galerię" z dziecięcymi ilustracjami do twórczości Patrona i okolicznościową wystawę "Ksiądz Jan Twardowski <<Pan od Przyrody>>".

Przed szkołą zasadzono dwa modrzewie: „Jasia” (bliżej głównego wejścia) i „Janka”.

Nawiązano kontakt z "imienniczką" - Gimnazjum nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Brzeszczach.

Zgłoszono akces do zawiązującego się "Stowarzyszenia Szkół Imienia Księdza Jana Twardowskiego".

2004

W siedzibie Ludowej Spółdzielni Wydawniczej w Warszawie odbyło się zebranie grupy założycielskiej "Stowarzyszenia Szkół imienia Księdza Jana Twardowskiego".

Nastąpiło rozstrzygnięcie zorganizowanego przez naszą placówkę Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego "Wiersz z Kropką". Honorowym Przewodniczącym Jury był Ksiądz Jan Twardowski.

2005

Uczniowie i nauczyciele wzięli udział w zorganizowanym w "Dniu Ziemi" happeningu w Narwiańskim Parku Narodowym w Kurowie.

31 maja szkolna delegacja: p. dyrektor Grażyna Czyżewska, p. wicedyrektor Grażyna Mytnik i polonistka Ewa Kosińska - uczestniczyła w kościele Sióstr Wizytek w Warszawie w obchodach jubileuszu dziewięćdziesiątej rocznicy urodzin naszego Patrona Księdza Jana Twardowskiego.

Z okazji dziewięćdziesięciolecia urodzin Księdza Jana Twardowskiego staraniem Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie i Publicznego Gimnazjum nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Jarosławiu wydany został "Uczniowski zeszyt w linie" - prezent dla Jubilata. Znalazły się w nim wiersze Michała Chrobaka i Agnieszki Żmudzkiej oraz ilustracje Mateusza Kazberuka i Pauliny Ołdziejewskiej - uczniów "Dwójki".

1 czerwca odbyła się "rodzinna" uroczystość świętowania urodzin Patrona. Gościł na niej p.wizytator Krzysztof Sochoń. Każda klasa dostała tort z biedronką!

Szóstoklasiści wybrali się na wycieczkę do Wilna i Trok. Odwiedzili Dom Dziecka w Nowej Wilejce, zawożąc podarunki wychowankom tej placówki.

24 października szkołę wizytował Jego Ekscelencja Arcybiskup Wojciech Ziemba. Duszpasterz wpisał się do szkolnej kroniki.

Wydarzeniem dla młodych kibiców stało się spotkanie "Jaga w mojej szkole". Przybyli na nie trenerzy i piłkarze Klubu Sportowego "Jagiellonia Białystok".

Szkoła otrzymała podziękowanie za zorganizowanie pomocy humanitarnej dla dzieci polskich mieszkających w Taboryszkach na Litwie oraz "Akt wdzięczności" od Rady Pedagogicznej i wychowanków Solecznickiego Domu Dziecka "za przekazane dary, życzliwość i zrozumienie".

2006

18 stycznia zmarł Ksiądz Jan Twardowski. 3 lutego p. dyrektor Grażyna Czyżewska i p. wicedyrektor Grażyna Mytnik oraz polonistka Ewa Kosińska uczestniczyły w pogrzebie Księdza Jana Twardowskiego w Warszawie.

1 czerwca, w rocznicę urodzin Patrona i w Dniu Dziecka, odbyła się uroczystość z udziałem Pana Waldemara Smaszcza - krytyka literackiego zaprzyjaźnionego z Księdzem Twardowskim i pierwszą w Polsce szkołą Jego imienia. Spotkanie nosiło tytuł "Ksiądz Jan Twardowski dzieciom, dzieci Księdzu Janowi Twardowskiemu". Gość zaprezentował ostatnią książkę Księdza Jana "Wierzę jak dziecko".

2007

W styczniu rozpoczął się remont "Dwójki". Wyremontowane zostały toalety w nowej części szkoły. Wymieniono okna. Zamontowano żaluzje w klasach. Wykonano termomodernizację całego budynku i nową elewację. Zainstalowano Internet.

W pierwszą rocznicę śmierci Księdza Jana Twardowskiego pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice spotkali się na Mszy św. w Kościele  świętego Rocha.

2 czerwca przedstawiciele szkół noszących imię Księdza Jana Twardowskiego zebrali się w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie przy grobie Patrona. Mszy świętej za duszę Zmarłego przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Kazimierz Nycz.

1 września dyrektorem szkoły została p. Jolanta Murawska. Stanowisko wicedyrektora zajęła p. Elżbieta Ewa Mikulska.

W XIV rocznicę nadania szkole imienia zaprezentowano pierwszy w historii placówki poczet sztandarowy. W jego skład weszli wzorowi uczniowie: Mateusz Sanejko, Magda Krasowska, Wioletta Sawicka, Adam Humeńczyk, Karolina Czyżewska i Monika Kaczanowska.

Pan Tadeusz Olszewski - profesor muzykologii, organista w Kościele Sióstr Wizytek, dyrygent Warszawskiego Zespołu Chorałowego, a przede wszystkim przyjaciel i sąsiad Księdza Twardowskiego,  napisał muzykę do szkolnej piosenki" Kropka kończy zdanie..."

Szkoła wzięła udział w akcji "Przyjaciel Lasu" realizowanej w dziesięciu miastach Polski przez Firmę Carrefour i Fundację "Nasza Ziemia". W Puszczy Knyszyńskiej dzieci zasadziły 262 sosenki.

11 marca w "Dwójce" odbył się po raz pierwszy "Dzień Otwarty".

2008

3 czerwca szkoła otrzymała sztandar. Uroczystość w sali gimnastycznej poprzedziła Msza św. w Kościele świętego Rocha.

4 czerwca sztandar został poświęcony w Cerkwi katedralnej świętego Mikołaja Cudotwórcy.

Po południu p. Waldemar Smaszcz - białostocki krytyk literacki, przyjaciel naszego Patrona, poprowadził seminarium na temat: "Czekam na was, najdrożsi..."<<Ksiądz Jan Twardowski i szkoła>>".

30 września na uroczystym apelu społeczność "Dwójki" świętowała piętnastolecie nadania szkole imienia Księdza Jana Twardowskiego.

5 października w Sanktuarium Błogosławionej Bolesławy Lament odprawiona została Msza święta dziękczynna z okazji tego jubileuszu.

W październiku uczniowie wzięli udział w zorganizowanej przez Urząd Miejski w Białymstoku akcji "Ratujmy białostockie kasztany".

2009

W kwietniu szkoła zorganizowała" I Forum Młodych Ekologów" - projekt edukacyjny pod patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku. Przy realizacji przedsięwzięcia współpracowano z Departamentem Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej "Brama na Bagna", Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, Młodzieżowym Domem Kultury w Białymstoku.

2 czerwca delegacja szkoły z pocztem sztandarowym uczestniczyła w Urodzinach Księdza Jana Twardowskiego w Kościele Sióstr Wizytek w Warszawie. Uczniowie i nauczyciele złożyli kwiaty na grobie Patrona w Świątyni Opatrzności Bożej.

17 września, w 70. rocznicę sowieckiej napaści na Polskę,  przedstawicieli szkoły zaproszono na X Koncert Pamięci "Objęła nas pamięć pokoleń".

Uczniowie mieli okazję zetknąć się z Ostatnim Prezydentem Rzeczypospolitej na Uchodźstwie Panem Ryszardem Kaczorowskim.

W roku szkolnym 2009/2010 "Dwójka" podjęła szereg znaczących działań w ramach edukacji ekologicznej.

Zespół uczniów z klasy 5 a pod opieką nauczycielki przyrody - p. Małgorzaty Moniki Mazurek i wychowawczyni - p. Ewy Kosińskiej - przystąpił do Internetowego Konkursu "Drugie Życie Elektrośmieci". Piątoklasiści w ogólnopolskiej rywalizacji zajęli III miejsce w kategorii szkół podstawowych.

Dzięki wysiłkom związanym z nauką segregacji odpadów szkoła otrzymała Certyfikat Ekologiczny "Promotor Recyklingu".

2010

W kwietniu odbyło się „II Forum Młodych Ekologów”.

1 czerwca Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku zorganizował „Wiosenną Paradę Młodych” w ramach XI Białostockiego Forum Szkół. „Dwójkowy” korowód – z Osiołkiem i Biedronką na czele – nagrodzono w kategorii szkół podstawowych.

W budynku szkoły znalazło tymczasową siedzibę Samorządowe Ognisko Baletowe.

1 września wicedyrektorem szkoły została p. Halina Puchalska. Zatrudniano 44 nauczycieli. Do szkoły uczęszczało 325 uczniów i 27 dzieci z oddziału "0".

W październiku uczniowie i nauczyciele zasadzili 180 cebulek żonkili na przyszkolnym „Polu Nadziei”, włączając się w ten sposób do akcji wspierania Domowego Hospicjum Fundacji „Pomóż Im”.

25 listopada „Dwójka” świętowała jubileusz dziewięćdziesięciopięciolecia istnienia.

W Kościele św. Rocha odprawiona została Msza św. w intencji całej szkolnej społeczności. W tej intencji modlono się również podczas nabożeństwa w Cerkwi p.w. św. Mikołaja.

Szkolne mury gościły tego dnia przedstawicieli władz miejskich, kościelnych, oświatowych, związkowych, Rady Administracji Osiedla „Przydworcowe”, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół, przedszkoli, absolwentów, rodziców.

Wspomnieniami podzielił się z należącymi do różnych pokoleń słuchaczami znany białostocki aktor Andrzej Beya -  Zaborski, który  „Dwójce” zawdzięcza część swojego wykształcenia.

Z okazji jubileuszu po raz pierwszy wręczono uczniom „Uśmiechnięte Wyróżnienia <<Buzia Słonecznika dla Dziewczynki i Chłopczyka>>”. Otrzymali je: Magdalena Krętowska z klasy 4 a i Hubert Nastały z klasy 6 a.

Ukazało się wydanie specjalne „Dwójkowego Kuriera” redagowanego przez dzieci.

2011

Odbyły się konkursy literackie, plastyczne i fotograficzne w ramach „III Forum Młodych Ekologów”. Uroczystość podsumowująca projekt miała miejsce 28 kwietnia.

Szkoła została przyjęta do Ogólnopolskiej Grupy Szkół Rozwijających się. W maju otrzymała potwierdzający ten fakt certyfikat.

27 maja, w ramach wizytacji kanonicznej w Parafii p.w. świętego Rocha, gościł w szkole Ksiądz Arcybiskup Metropolita Białostocki prof. Edward Ozorowski.

Szkolna społeczność uczestniczyła w Kampanii „Pola Nadziei” na rzecz Białostockiego Hospicjum dla Dzieci.

Szóstoklasiści z „Dwójki” znakomicie napisali sprawdzian i  znaleźli się w gronie najlepszych uczniów w regionie.

Według stanu na 1 września do szkoły zapisanych było 300 uczniów i 30 dzieci w oddziale "0". Pracowało 38 nauczycieli.

W październiku członkowie Klubu Comenius przebywali w Istambule.

Od września do listopada realizowano projekt „I Jesień Talentów. Z Inspiracji Księdza Jana” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku Pana Tadeusza Truskolaskiego i Podlaskiego Kuratora Oświaty Pana Jerzego Kiszkiela.

„Dwójka” przystąpiła do realizacji projektu „Szkoła Odkrywców”. Odbyło się to w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2012

16 lutego uczniowie bawili się na Szkolnym Balu w Stylu Retro. Zabawa zorganizowana została we współpracy z Zakładem Historii Wychowania Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, grupą naukowców z białostockiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Białostockim Muzeum Wsi w ramach projektu „Ach, te bale w karnawale”.

W marcu uczniowie zrzeszeni w Klubie Comenius przebywali przez tydzień  w miejscowości Benidorm w Hiszpanii. Na przełomie maja i czerwca wyjechali z wizytą do Moulle we Francji.

Od 1 do 6 czerwca - z inicjatywy pań bibliotekarek -  „Dwójka” uczestniczyła  w I Białostockim Tygodniu Czytania Dzieciom pod hasłem: „Czytanie łączy pokolenia”.

14 czerwca przybyła do szkoły z wizytą p. Anna Jaroszewicz - Prezes Białostockiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Spotkała się z uczniami, którzy przekazali Gościowi preparaty chroniące przed kleszczami dla bezdomnych psów.

Na zaproszenie Biura Podróży „Biacomex” na początku października klasa 6 a wyjechała na wycieczkę do Tykocina. Była to nagroda za wygranie przez Gabrysię Sołowiej konkursu na projekt okładki nowego folderu z ofertą Biura.

10 października klasa 5 b i 6 a wzięły udział w Konferencji Naukowej „Troska o szczęście dziecka”  na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku (w ramach „Tygodnia Dziecka” w „Roku Janusza Korczaka”).

11 października uczniowie recytowali poezję i prozę Księdza Jana Twardowskiego w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku.

W obchodach Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole uczestniczył p. Wojciech Janowicz – Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz goście z Francji, Turcji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Uczniowie i nauczyciele przybyli do Białegostoku z tygodniową wizytą w ramach wymiany Klubu Comenius.

17 października  odbyło się w „Dwójce” jedno z „Białostockich spotkań z pisarzami”.

O swoich książkach, literackich pomysłach i innych interesujących sprawach rozmawiała z  uczniami  p. Beata Ostrowicka - autorka powieści dla dzieci i młodzieży.

W październiku i listopadzie zaproszono uzdolnione humanistycznie dzieci do udziału w konkursach zorganizowanych w ramach „II Jesieni Talentów. Z Inspiracji Księdza Jana”.

4 grudnia swoją obecnością mikołajkowy prezent młodym kibicom sprawili piłkarze „Jagiellonii”.

2013

19 kwietnia członkowie Koła Polonistycznego wzięli udział w zorganizowanym przez Książnicę Podlaską spotkaniu z panią Kirą Gałczyńską – córką Konstantego Ildefonsa.

Mnóstwo atrakcji dostarczyły uczniom kwietniowe zajęcia poprowadzone przez pracowników Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie. Warsztaty odbyły się w ramach „V Forum Młodych Ekologów”.

Rada Pedagogiczną – za pośrednictwem Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie -  podjęła się „Adopcji na Odległość”. Wsparcie finansowe na kształcenie otrzymały dzieci i  młodzież z Zambii.

28 i 29 maja uczniowie przeżyli niezapomniane chwile na wycieczce do Wilna i Drus­kiennik.

Podczas „II Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom” – w ramach „XII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom” – młodzi artyści z „Dwójki” wystąpili na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej. Zdobyli uznanie widzów, wykonując rapową wersję „Okularów” J. Tuwima.

W czerwcu zakończono realizację trwającego dwa lata projektu „Szkoła Odkrywców”.

30 września uroczyście minęło dwadzieścia lat od nadania szkole imienia Księdza Jana Twardowskiego.

W związku z tym jubileuszem wydano tomik „My, uczniowie Księdza Jana”. Książeczka zawiera wiersze, których autorami są dzieci.

Odbyła się konferencja „Ksiądz Jan Twardowski – inspiracje niezwykłe”. Swoimi wspomnieniami i zawdzięczanymi Księdzu Twardowskiemu inspiracjami podzielili się  z nauczycielami białostockich szkół p. Waldemar Smaszcz, ksiądz Jan Filewicz i ksiądz Wojciech Niemotko.

16 października Biblioteka Szkolna była organizatorem jednego z „Podlaskich spotkań z pisarzami”. Na zaproszenie pań bibliotekarek goszczono p. Małgorzatę Szyszko – Kondej – autorkę książek dla dzieci.

W Warszawie, na Skwerze Księdza Jana Twardowskiego przy Krakowskim Przedmieściu, odsłonięto „Ławeczkę Księdza Jana”. W uroczystości, reprezentując szkołę, uczestniczyły p. Elwira Baranowska i p. Ewa Kosińska.

2014

W szkole pracowało 42 nauczycieli. Uczyło się 358 dzieci.

24 kwietnia podsumowano „VI Forum Młodych Ekologów”. Za sukces należy uznać fakt, iż w konkursach i imprezach ekologicznych wzięło udział 280 uczniów z 35 białostockich placówek oświatowych.

Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP) – Comenius przyznała szkole dyplom za zrealizowanie Partnerskiego Projektu Szkół w Programie Comenius „My Blue Marble: playing through time” oraz status „przykładu dobrej praktyki”.

W kwietniu, maju i czerwcu TVP Białystok nagrała i wyemitowała trzy odcinki „Księgi obyczaju” z udziałem uczniów naszej szkoły. Pierwszy z nich poświęcony był podwórkowym grom i zabawom, drugi – szkolnym apelom, trzeci – obchodom Dnia Dziecka dawniej i dziś.

Uczniowie i nauczyciele „Dwójki” uczestniczyli w inauguracji w Operze i Filharmonii Podlaskiej „III Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom” (odbył się on w ramach „XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom”), prezentując muzyczną i taneczną wersję utworu „AnderSen”.

5 i 6 czerwca dzieciom z klas 4 – 6 zorganizowano wycieczkę na Warmię i Mazury. Wędrowano szlakami związanymi z Mikołajem Kopernikiem i Konstantym Ildefonsem Gałczyńskim.

24 czerwca, w dniu imienin Księdza Jana, wszyscy pracownicy i uczniowie otrzymali wykonane przez klasę 4 a i 5 a karneciki ze „skrzydlatymi słowami” Patrona.

12 września delegacja szkolna po raz 14. wyruszyła w patriotycznym  „Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru”.

19 września szkoła włączyła się po raz kolejny do akcji „Sprzątanie Świata”. Terenem działań był Las Zwierzyniecki.

30 września odbył się uroczysty apel z okazji 21. rocznicy nadania szkole imienia Księdza Jana Twardowskiego.

„Każdy uśmiech można nazwać kawałkiem radości…” – świętowanie 21. rocznicy nadania szkole imienia Księdza Jana Twardowskiego

Na przełomie września i października zorganizowany został „Tydzień Języków Obcych”. Odbyły się liczne konkursy, wystawy, przedstawienia.

23 października na zaproszenie Biblioteki Szkolnej, przybył p. Tomasz Samojlik. Prezentował swoje książki i rozmawiał z młodymi słuchaczami w ramach „Podlaskich spot­kań z pisarzami”.

2015

W lutym i w marcu dzieci oraz ich rodzice uczestniczyli w warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia zorganizowano w ramach projektu: „Szkoła i rodzina -  jedna drużyna”.

12 marca – w ramach kolejnego „Dnia Otwartego” - „Dwójkę” odwiedziło wielu gości  –  głównie przyszłych uczniów i ich opiekunów”, którzy skorzystali z możliwości zwiedzenia placówki i zapoznania się z jej ofertą.

W ramach projektu grantowego „Szkoła i rodzina - jedna drużyna” odbyły się: „I Szkolny Wieczór Filmowy”, warsztaty kulinarne dla dzieci i rodziców, dwie wycieczki z przewodnikiem po Białymstoku, Rodzinny Turniej Sportowy, Szkolne Mistrzostwa Gry w „Chińczyka” i warsztaty plastyczne dla przedszkolaków z placówek sąsiednich.  

29 kwietnia uroczyście podsumowano zajęcia i konkursy przeprowadzone podczas „VII Forum Młodych Ekologów”. Spotkanie zaszczycił p. Krzysztof Wolfram. Prezes Zarządu Fundacji „Zielone Płuca Polski” wygłosił prelekcję, połączoną z prezentacją multimedialną, na temat: „Bioróżnorodność województwa podlaskiego”.

Na przełomie kwietnia i maja – podczas „Dni Promocji Zdrowia” dzieci uczyły się zasad zdrowego odżywiania i doceniania korzyści płynących z aktywności fizycznej.

5 maja uzdolnieni uczniowie mieli okazję zaprezentować się podczas szóstego „Przeglądu <<Dwójkowych>> Talentów”.

1 czerwca szkoła świętowała setną rocznicę urodzin Księdza Jana Twardowskiego.

                

                                                                          

 

KIEROWNICY   I   DYREKTORZY  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ   NR 2   W   BIAŁYMSTOKU

 

Józefa   Prussówna     (1915 – 1919)

Seweryn   Gasztowtt     (1919 – 1940)

Wiktoria   Gryżenianka     (1944 – 1945 )

Seweryn   Gasztowtt     (1 IX 1945 – II 1946  

Alfons   Puszta     (II 1946 – 31 XII 1947)

Franciszek   Ziemian     (1 I 1948 – 31 VIII 1954)

Maria   Zaleska     (1 IX 1954 – 31 VIII 1969)

Danuta   Wojniusz   (1 IX 1969 – 31 VIII 1972)

Józef   Czarnecki     (1 IX 1972 – 31 VIII 1974)

Teodozja   Matusik     (1 IX 1974 – 31 VIII 1989)

Wojciech   Szałkowski     (1 IX 1989 – 31 VIII 2003)

Grażyna   Czyżewska     (1 IX 2002 – 31 VIII 2007)

Jolanta   Murawska     (1 IX 2007 -  31 VIII 2017)

Agnieszka Krokos- Janczyło  (1 IX 2017 -            


 

                                                        
              

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
    15-893 Białystok ul.Bohaterów Monte Cassino 25
  • 857 420 304

KALENDARZ

Rozpoczęcie  zajęć: 4 września 2023r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2023r.

Ferie zimowe: 22 stycznia - 4 lutego 2024r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca  - 2 kwietnia 2023r.

Zakończenie  zajęć: 21 czerwca 2024r. 
 
Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 
13 października 2023r.
2, 3 listopada 2023r.
2 maja 2024r.
14, 15, 16 maja 2024r. (egzaminy)
31 maja 2024r.