MENU

III "Jesień Talentów. Z inspiracji Księdza Jana" SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI 2013 ZERÓWKA NA KSIĘŻYCU PAŹDZIERNIK MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH II JESIEŃ TALENTÓW '2012 POŁKOLONIE W NASZEJ SZKOLE !!! PIKNIK NAUKOWY V FORUM MŁODYCH EKOLOGÓW Wielkanocna zbiórka żywności - Caritas Wizyta 4a w PS 48 WARSZTATY EKOLOGICZNE NA TEMAT ,,DOCIEKLIWI EKOLODZY” Szkolny Konkurs Plastyczno-Językowy ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ Szkolne Koło Caritas „Kromka chleba” Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę Międzynarodowe święto bibliotek szkolnych Dzień chleba na zakwasie Konkurs plastyczny: II Festiwal Piosenki >> z Uśmiechem Wykaz podręczników na rok szkolny 2012/2013 Wyprawka Szkolny konkurs ortograficzny dla uczniów klas III „Spotkanie z poezją i prozą księdza Jana Twardowskiego”

Aktualności

Wyprawka

WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013

 

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 93/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.- „Wyprawka szkolna”, informujemy o przyjętych założeniach realizacji programu w roku szkolnym 2012/2013.

 

 1. Dofinansowanie na zakup podręczników przysługuje uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach:
 • I  szkoły podstawowej pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
  o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) czyli 504,00 zł netto.
 • II – IV  szkoły podstawowej pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego,
  o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  r.
  o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)
  czyli 351,00 zł netto.
 • II – IV  szkoły podstawowej pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe 351,00 zł netto na osobę w rodzinie, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  r.
  o pomocy społecznej, tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe lub sytuacja kryzysowa. Należy pamiętać, że wniosek taki musi zawierać uzasadnienie. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów klas II – IV.
 • pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, obejmuje uczniów:

- słabo widzących,

- niesłyszących,

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

 • posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  o którym mowa w art. 7lb ust. 3 ustawy z dnia 7 września l99l r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

 1. Termin składania wniosków o dofinansowanie podręczników – do dnia 06.09.2012 r.
 2. Wniosek o dofinansowanie mogą złożyć:
  • rodzice,
  • opiekun prawny,
 3. Dowodem zakupu podręczników jest:
  • faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego,
  • rachunek imienny
 4. Wysokość dofinansowania:
  • dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, do kwoty 180 zł
  • dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkół podstawowych do kwoty 180 zł
  • dla uczni6w klas IV szkoły podstawowej do kwoty 210 zł
  • dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkoły podstawowej do kwoty 210 zł
 5. Realizacja zwrotu rodzicom kosztu zakupu podręczników szkolnych ma nastąpić do dnia 15 listopada 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE

dofinansowania na zakup podręczników

rok szkolny 2012/2013

 

 

Imię i nazwisko wnioskodawcy …………………………………………………

Pokrewieństwo …………………………………………………………………..

 

DANE UCZNIA

 1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………
 2. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………….
 3. Imiona rodziców (opiekunów) …………………………………………….
 4. Adres zamieszkania ………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

 

DANE UZASADNIAJĄCE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA

 

LP.

Imię i nazwisko członka rodziny

Data urodzenia

Stopień pokrewieństwa

Miesięczna wysokość dochodu netto

Dokument potwierdzający wysokość dochodu

 

 

 

wnioskodawca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dochód całego gospodarstwa domowego ………………………………………

 

Średni miesięczny dochód na jedną osobę w mojej rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wyniósł  …………………… zł

słownie …………………………………………………………………………..

 

 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że podane przeze mnie we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym.

 

 

Białystok, dnia ………………..

 

………………………………….

czytelny podpis wnioskodawcy

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
  15-893 Białystok ul.Bohaterów Monte Cassino 25
 • 857 420 304

KALENDARZ

Rozpoczęcie  zajęć: 1 września 2022r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2022r.

Ferie zimowe: 23 stycznia - 5 lutego 2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 6 - 11 kwietnia 2023r.

Zakończenie  zajęć: 23 czerwca 2023r. 
 
Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 
14 października 2022r.
31 października 2022r.
17 kwietnia 2023r.
2 maja 2023r.
23, 24, 25 maja 2023r. (egzaminy)
9 czerwca 2023r.