MENU

III "Jesień Talentów. Z inspiracji Księdza Jana" SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI 2013 ZERÓWKA NA KSIĘŻYCU PAŹDZIERNIK MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH II JESIEŃ TALENTÓW '2012 POŁKOLONIE W NASZEJ SZKOLE !!! PIKNIK NAUKOWY V FORUM MŁODYCH EKOLOGÓW Wielkanocna zbiórka żywności - Caritas Wizyta 4a w PS 48 WARSZTATY EKOLOGICZNE NA TEMAT ,,DOCIEKLIWI EKOLODZY” Szkolny Konkurs Plastyczno-Językowy ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ Szkolne Koło Caritas „Kromka chleba” Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę Międzynarodowe święto bibliotek szkolnych Dzień chleba na zakwasie Konkurs plastyczny: II Festiwal Piosenki >> z Uśmiechem Wykaz podręczników na rok szkolny 2012/2013 Wyprawka Szkolny konkurs ortograficzny dla uczniów klas III „Spotkanie z poezją i prozą księdza Jana Twardowskiego”

Aktualności

II JESIEŃ TALENTÓW '2012

                         

 

II JESIEŃ TALENTÓW '2012   

"Z Inspiracji Księdza Jana"

 

                                           Serdecznie zapraszamy uczniów białostockich szkół podstawowychi gimnazjów do wzięcia udziału

                               w KONKURSIE POETYCKIM

                        pod hasłem:

                        „ W SWOIM WIERSZU, KSIĘŻE JANIE, CHCIAŁBYM CI ZADAĆ WAŻNE PYTANIE..."

 

Cele konkursu:

·         promowanie młodych talentów poetyckich

·         rozwijanie wrażliwości na piękno doznań i poetyckiego słowa

·         rozbudzanie zainteresowania twórczością i osobowością Księdza Jana Twardowskiego

·         uświadamianie odpowiedzialności za słowo.

Regulamin konkursu:

1.    Do udziału w konkursie zapraszamy  uczniów szkół podstawowych (z klas III – VI) i gimnazjów.

2. Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać wiersz /tradycyjny lub współczesny/ nawiązujący do twórczości Księdza Jana Twardowskiego

3. Każda  szkoła może przysłać po pięć utworów w każdej z następujących kategorii wiekowych: uczniowie klas III - IV szkół podstawowych; uczniowie klas V- VI szkół podstawowych; uczniowie gimnazjum.

4. Każdy wiersz należy dostarczyć w trzech egzemplarzach opatrzonych następującymi informacjami: imię i nazwisko autora; klasa; nazwa, adres, telefon placówki; imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.

5. Prace konkursowe powinny dotrzeć do naszej szkoły do 20 listopada 2012 r.

Adres organizatora konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku

15 – 893 Białystok, ul. Bohaterów Monte Cassino 25

(tel./fax.: 857420304; email: szp2@bialystok.home.pl).

Prosimy o umieszczenie na kopercie dopisku: „II JESIEŃ TALENTÓW" – konkurs poetycki.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych na konkurs utworów w celu promowania "II JESIENI TALENTÓW".

7. Wiersze przechodzą na własność organizatorów z zachowaniem praw autorskich w przypadku dalszego ich wykorzystania.

8. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu konkursu oraz akceptacją publikacji danych osobowych autora w materiałach dotyczących "II JESIENI TALENTÓW"

Wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas uroczystości zakończenia

"II JESIENI TALENTÓW" w dniu 5 grudnia 2012 r. o  godzinie 12.00

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku.

 

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie http://www.sp2bialystok.edupage.org.

Koordynator konkursu: Ewa Kosińska

 

 

 

 

II JESIEŃ TALENTÓW '2012

"Z inspiracji Księdza Jana"

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
"Dwie jesienie"

1. Organizator:

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku

2. Czas i miejsce konkursu:

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku,
  ul. Bohaterów Monte Cassino 25 15 - 893 Białystok, tel./fax 85 742 03 04
  ,

email: szp2@bialystok.home.pl

 • październik - listopad 2012 r.

 

3. Cele konkursu: 

Ø  Rozbudzanie zainteresowania twórczością i osobowością Księdza Jana Twardowskiego

Ø  Poznanie świata poetyckiego Księdza Jana Twardowskiego

Ø  Rozwijanie wyobraźni

Ø  Promowanie młodych talentów

Ø  Upowszechnianie inicjatyw twórczych.

 

 1. Warunki uczestnictwa:
 2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I - III i IV - VI szkół podstawowych oraz klas I - III gimnazjów.
 3.  Szkoła może zgłosić do udziału w konkursie nie więcej niż 3 uczestników w każdej kategorii.

·         W konkursie wezmą udział uczniowie, którzy dowolną techniką (format A3 lub A4) wykonają ilustrację do wiersza księdza Jana Twardowskiego "Sześć pór roku":

·         Prace oceniane będą w następujących kategoriach: uczniowie klas I - III szkół podstawowych, uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów.

 1. Komisję konkursową powołuje organizator.
 2. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody oraz dyplomy.
 3. Każdą pracę z tyłu należy zaopatrzyć w kartkę z następującymi informacjami: imię
   i nazwisko autora; klasa; nazwa, adres, telefon placówki; imię i nazwisko nauczyciela –
  - opiekuna.
 4. Prace konkursowe powinny dotrzeć do naszej szkoły do 20 listopada 2012 r.

Adres organizatora konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku, 15 – 893 Białystok, ul. Bohaterów Monte Cassino 25

Prosimy o umieszczenie na kopercie dopisku: „II JESIEŃ TALENTÓW" – konkurs plastyczny.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych na konkurs prac
w celu promowania "II JESIENI TALENTÓW".

Prace przechodzą na własność organizatorów z zachowaniem praw autorskich w przypadku dalszego ich wykorzystania.

Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu konkursu oraz akceptacją publikacji danych osobowych autora w materiałach dotyczących "II JESIENI TALENTÓW"

Wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas uroczystości zakończenia
"II JESIENI TALENTÓW" w dniu 5 grudnia 2012 r. o  godzinie 12.00
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie http://www.sp2bialystok.edupage.org.

Koordynatorzy konkursu :Agnieszka Popławska i  Ewa Kosińska

 

II JESIEŃ TALENTÓW '2012

"Z inspiracji Księdza Jana"

 

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO
POEZJI I PROZY KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO

"Wiele tekstów Księdza Twardowskiego przeczytałem,

a właśnie ten do recytowania wybrałem..."

 

1. Organizator:

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku

2. Czas i miejsce konkursu:

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku,
  ul. Bohaterów Monte Cassino 25 15 - 893 Białystok, tel./fax 85 742 03 04
  ,

email: szp2@bialystok.home.pl

 • 28 listopada 2012 r.

 

3. Cele konkursu: 

 •  popularyzacja twórczości wybitnego poety; ukazywanie jej wartości i piękna,
 •  poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w życiu młodego człowieka,
 •  kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności        recytatorskich.

 

 1. Warunki uczestnictwa:
 2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 4 -  6 szkół podstawowych .
 3. Szkoła może zgłosić do udziału w konkursie nie więcej niż 3 uczestników .
 4. Uczestnicy konkursu przygotowują do recytacji wiersz lub prozę Księdza Jana Twardowskiego.
 5. Czas wykonania utworu nie powinien przekroczyć 3 minut.

 

 1. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesłać na załączonej karcie
  do 20 listopada 2012 r. na adres: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku, ul. Bohaterów Monte Cassino 25, 15 - 893 Białystok
  (z dopiskiem: Konkurs Recytatorski) .
 2. Komisję konkursową powołuje organizator.
 3. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody oraz dyplomy.
 4. Jury dokona oceny prezentacji według następujących kryteriów:
 5. dobór repertuaru
 6. opanowanie pamięciowe tekstu
 7. interpretacja utworu (tempo mówienia, intonacja, modulacja głosu, logiczne akcentowanie)
 8. kultura słowa (artykulacja, akcent, przestankowanie)
 9. ogólny wyraz artystyczny.

Wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas uroczystości zakończenia
 "II JESIENI TALENTÓW" w dniu 5 grudnia 2012 r. o  godzinie 12.00
 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie http://www.sp2bialystok.edupage.org

 

Koordynatorzy:  Ewa Kosińska, Wioletta Matwiejczyk, Ewa Mieleszkiewicz

 

 

II JESIEŃ TALENTÓW 2012

"Z inspiracji Księdza Jana"

KARTA ZGŁOSZENIA*

KONKURS RECYTATORSKI

POEZJI I PROZY KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO

"Wiele tekstów Księdza Jana Twardowskiego przeczytałem,

a ten do recytowania wybrałem."

 

 

 

 

…………………………….

(pieczęć szkoły)

 

 

Nazwa szkoły ……………………………………………………........................................

……………………………………………………………………………………………….....

Dokładny adres i telefon szkoły……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………………………….....

Imię i nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy    

........................................................................................................................................

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Tytuł prezentowanego utworu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………

(podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły)

………………………………….

(miejscowość i data)

*Prosimy o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia drukowanymi literami.

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
  15-893 Białystok ul.Bohaterów Monte Cassino 25
 • 857 420 304

KALENDARZ

Rozpoczęcie  zajęć: 1 września 2022r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2022r.

Ferie zimowe: 23 stycznia - 5 lutego 2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 6 - 11 kwietnia 2023r.

Zakończenie  zajęć: 23 czerwca 2023r. 
 
Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 
14 października 2022r.
31 października 2022r.
17 kwietnia 2023r.
2 maja 2023r.
23, 24, 25 maja 2023r. (egzaminy)
9 czerwca 2023r.