MENU

ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

ZASADY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z RODZICAMI

I. CELE

 • Przekazywanie informacji rodzicom o postępach i problemach dziecka.
 • Nawiązywania kontaktów z rodzicami i zachęcanie ich do wyrażania opinii na temat jakości pracy szkoły.
 • Realizowanie jednolitego systemu pracy z rodzicami.

 

II. OBOWIĄZKI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UPOWAŻNIENIA OSÓB REALIZUJĄCYCH ZADANIE:

Szeroko rozumianych informacji o dziecku udzielają dyrekcja szkoły oraz pracownicy pedagogiczni tj. wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny oraz pielęgniarka szkolna  (po uzyskaniu informacji od innych pracowników szkoły). Wszelkie informacje dotyczące ucznia będą udzielane wyłącznie rodzicom, prawnym opiekunom dziecka.  Udzielanie informacji na temat ucznia innej osobie wymaga pisemnej zgody rodzica, opiekuna prawnego. 

W przypadku nadzoru kuratora nad dzieckiem lub rodziną informacji udziela się również wskazanemu kuratorowi.

Możliwe jest udzielenie informacji o funkcjonowaniu dziecka i jego rodziny instytucjom powołanym do niesienia pomocy jak np. MOPS, Policja i inne na pisemną prośbę tych instytucji.

 

III. KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ, MIEJSCE I CZAS PRZEPROWADZANIA POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI:

 1. Miejscem kontaktów rodziców z dyrektorem, wychowawcami klas, nauczycielami, pedagogiem jest wyłącznie szkoła – sale lekcyjne, gabinet pedagoga, pokój nauczycielski.
 2. Nie udziela się informacji o uczniu podczas przerw, w czasie prowadzonego dyżuru, w trakcie lekcji, poza budynkiem szkoły (ulica, sklep).
 3. Kontakty rodziców z nauczycielami odbywają się według harmonogramu przedstawionego na pierwszym spotkaniu z rodzicami, tj. we wrześniu  każdego roku szkolnego.
 4. Spotkania odbywają się w formach:
  • Zebrań ogólnych z rodzicami;
  • Zebrań ogólnych z rodzicami i zaproszonymi gośćmi;
  • Zebrań klasowych z rodzicami;
  • Indywidulanych konsultacji rodziców z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów;
  • Innych spotkań wynikających z planu pracy szkoły;
 5. Rodzice /opiekunowie prawni dziecka mają możliwość dodatkowego kontaktu z nauczycielami w przypadkach uzasadnionych losowo, po uprzednim uzgodnieniu takiego spotkania z nauczycielem.
 6. W szczególnych przypadkach wychowawcy i nauczyciele mogą udzielać informacji telefonicznych, a także przekazywać informacje listownie za pośrednictwem sekretariatu.
 7. Obecność rodzica lub opiekuna prawnego na zebraniu   jest obowiązkowa, potwierdzona podpisem na  zbiorczej liście obecności danej klasy. W przypadku nieobecności rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek skontaktowania się  wychowawcą  w terminie nieprzekraczającym dwóch tygodni od daty zebrania.
 8. Wychowawca w nagłych sytuacjach może skontaktować się z rodzicami lub opiekunami prawnymi telefonicznie, w innych sytuacjach wzywa rodzica lub opiekuna prawnego do szkoły za pośrednictwem sekretariatu szkoły w formie pisemnej.
 9. Rodzice na terenie szkoły powinni zachowywać się w sposób niezakłócający normalnego toku jej pracy,  w szczególności:
 • nie przebywać na korytarzach szkolnych w trakcie trwania lekcji,
 • miejscem oczekiwania rodziców na dziecko jest wyłącznie szatnia.

    10. Rodzic powinien poinformować wychowawcę o stanie zdrowia dziecka w celu uniknięcia  zagrożeń podczas sprawowania 
          opieki nad dzieckiem przez szkołę. 

     11. Rodzice /opiekunowie prawni uczniów klas pierwszych, na pierwszym spotkaniu zapoznają się ze Statutem Szkoły,
           regulaminami i innymi dokumentami obowiązującymi w szkole.

      12. Na początku każdego roku szkolnego wychowawcy klasy w trakcie zebrań klasowych informują rodziców o
           wprowadzonych zmianach w:  

 • Statucie Szkoły,
 • Programie Wychowawczym Szkoły,
 • Programie Profilaktyki Szkoły,
 • Wewnątrzszkolnym System Oceniania.

  Dokumenty są dostępne na stronie internetowej szkoły oraz w bibliotece.

 

       13. Wszystkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły rodzice kierują kolejno do:

 • wychowawcy klasy
 • nauczyciela
 • pedagoga
 • dyrektora lub wicedyrektora szkoły.
   

       14. Uwagi i wnioski pisemne, dotyczące pracy nauczycieli są rozpatrywane tylko wtedy, kiedy nie są anonimowe. 

       15. Nauczyciele, wychowawcy klas podejmują działania wyjaśniające, a następnie działania wychowawcze w odniesieniu
             do zdarzeń i sytuacji, mających miejsce na terenie szkoły  w czasie zajęć obowiązkowych lub pozalekcyjnych.

        16. Wszelkie zdarzenia mające miejsce poza terenem szkoły, oraz w czasie wolnym ucznia, rodzice zgłaszają
              odpowiednim instytucjom.

         17. Nauczyciel, po uzyskaniu informacji  o zdarzeniu, o którym mowa w punkcie 16, w wyniku którego może być
              zagrożone bezpieczeństwo dziecka, niezwłocznie przekazuje tę informację dyrektorowi, wicedyrektorowi lub
              pedagogowi szkolnemu.

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
  15-893 Białystok ul.Bohaterów Monte Cassino 25
 • 857 420 304

KALENDARZ

Rozpoczęcie  zajęć: 1 września 2022r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2022r.

Ferie zimowe: 23 stycznia - 5 lutego 2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 6 - 11 kwietnia 2023r.

Zakończenie  zajęć: 23 czerwca 2023r. 
 
Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 
14 października 2022r.
31 października 2022r.
17 kwietnia 2023r.
2 maja 2023r.
23, 24, 25 maja 2023r. (egzaminy)
9 czerwca 2023r.