MENU

Regulamin

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku
ogłasza przetarg na prowadzenie sklepiku szkolnego
w siedzibie szkoły

 

 

  1. Wymagania niezbędne:

 

- prowadzenie sprzedaży w godzinach pracy Szkoły Podstawowej nr 2,

 

-    sprzedaż artykułów spożywczych zgodnie z zasadami zdrowego żywienia,

 

-    sprzedaż artykułów szkolnych i papierniczych.

 

 

2. Minimalna wysokość czynszu wynosi  brutto 450 zł/mies.

 

 

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości trzykrotnej
 

     opłaty  miesięcznej w terminie do dnia 14.08.2013 r.

 

4.  Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.

 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy dokonać tego przelewem
    

      na rachunek bankowy Nr   23 1240 2890 1111 0010 3581 7447  z dopiskiem: „Wadium
    

      w przetargu  - sklepik szkolny”.

 

6.   Wadium wnoszone w pieniądzu musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego

 

     przed upływem terminu składania ofert.

 

7. Wadium wnoszone w innej formie, niż w pieniądzu musi zostać złożone
  

     w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Białymstoku, ul. Boh. Monte Cassino 25
  

      w zamkniętej w kopercie opisanej tak, jak oferta, z dopiskiem „WADIUM”.

 

8. Oferty pisemne z opisem sposobu spełnienia wymagań niezbędnych oraz propozycjami

 

   wysokości czynszu należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 2 w Białymstoku,

 

ul. Boh. Monte Cassino 25 do 3 lutego 2012 r. w kopertach z napisem  „Przetarg na
 

prowadzenie sklepiku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Białymstoku”.

 

9. Oferta powinna zawierać ponadto:

 

a) imię i nazwisko uczestnika przetargu, adres, adres do korespondencji,
        nr   PESEL, nazwę przedsiębiorstwa i jego siedzibę , nr NIP,

 

b) pisemne oświadczenie o zapoznaniu z warunkami przetargu zawartymi
        w ogłoszeniu, warunkami umowy oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

 

c) pisemne oświadczenie  o tym, że znany jest uczestnikowi przetargu stan pomieszczenia
     pod wynajem oraz jest świadomy, iż na nim ciąży obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń
     lub decyzji stosownych organów w przedmiocie  możliwości prowadzenia zamierzonej
     działalności.

10. Kryteria oceny: cena 100%

 

11. Otwarcie złożonych ofert nastąpi 19 sierpnia 2013 r. o godz. 12.00  w siedzibie Szkoły
 

      Podstawowej nr 2 w Białymstoku.

 

12. Wyboru oferty dokonuje komisja przetargowa w części niejawnej przetargu.

 

13. O wynikach przetargu uczestnicy przetargu zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
    15-893 Białystok ul.Bohaterów Monte Cassino 25
  • 857 420 304

KALENDARZ

Rozpoczęcie  zajęć: 1 września 2022r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2022r.

Ferie zimowe: 23 stycznia - 5 lutego 2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 6 - 11 kwietnia 2023r.

Zakończenie  zajęć: 23 czerwca 2023r. 
 
Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 
14 października 2022r.
31 października 2022r.
17 kwietnia 2023r.
2 maja 2023r.
23, 24, 25 maja 2023r. (egzaminy)
9 czerwca 2023r.