MENU

UMOWA

Zawarta w dniu …………………….. w Białymstoku, pomiędzy:

 

Szkołą Podstawową nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku,

zwaną dalej Wynajmującym, reprezentowaną przez:

mgr ……………………. – dyrektora szkoły

 

a:

 

……………………………………………..

zwanym dalej Najemcą reprezentowaną przez:

……………………………………………

Tel…………………………

 

§1

 1. Wynajmujący oświadcza, że jest wyłącznym dysponentem budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku i na mocy niniejszej umowy wynajmuje, a Najemca bierze w najem część korytarza szkolnego ( 12 m2)
 2. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …………. do dnia ………………..

 

§2

 1. Najemca oświadcza, że przedmiot najmu będzie wykorzystywany do prowadzenia działalności handlowej (sklepik szkolny).
 2. Sklepik szkolny będzie czynny w godzinach pracy Szkoły Podstawowej nr 2
  w Białymstoku.
 3. Z tytułu najmu Najemca będzie uiszczał Wynajmującemu czynsz w wysokości
  brutto ………… zł (słownie: ………………. złotych) miesięcznie
  w okresie IX – V każdego roku. W okresie VI – VIII każdego roku czynsz będzie wynosił brutto 123,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy złote) miesięcznie.
 4. Stawka czynszu została ustalona w oparciu o zasady określone przez Organ Prowadzący Wynajmującego.
 5. Czynsz, o którym mowa w ust.3 będzie płatny w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury na konto Wynajmującego:

 

Bank Pekao S.A. II Oddział w Białymstoku

86 1240 2890 1111 0010 3581 7186

 
Za dzień dokonania zapłaty Strony uznają dzień wpływu środków
na rachunek Wynajmującego.

 1. Strony ustalają, że w przypadku zwłoki z zapłatą czynszu, Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości odsetek ustawowych liczonej od dnia wymagalności.

 

§3

Najemca zobowiązuje się do:

 1. korzystania z przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem
 2. przestrzegania czystości i porządku na terenie Wynajmującego
 3. Najemca oświadcza, że oferowany w sklepiku szkolnym asortyment nie będzie zagrażać zdrowiu i życiu uczniów; będzie obejmować „zdrową żywność”, m.in. soki owocowe i warzywne, wodę mineralną, batony, wafle, herbatniki, desery mleczne
  i serki, owoce sezonowe, drożdżówki itp. oraz artykuły szkolne i papiernicze.
 4. Najemca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność finansową za zniszczenia i szkody powstałe w czasie korzystania z przedmiotu najmu.

 

 

§4

Wynajmujący zobowiązuje się do:

 1. udostępnienia wynajmowanych pomieszczeń zgodnie z zapisem określonym w §2 ust.2..
 2. Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy Najemcy wniesione na teren Wynajmującego.

 

§5

 1. Wynajmujący oświadcza, że na terenie Wynajmującego obowiązuje zakaz wnoszenia, spożywania alkoholu, środków odurzających, przebywania po spożyciu alkoholu
  lub pod wpływem środków odurzających, palenia tytoniu.
 2. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania tego zakazu..

 

§6

Wynajmujący może wypowiedzieć umowę w formie pisemnej bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku gdy Najemca:

 1. użytkuje przedmiot najmu w sposób sprzeczny z umową
 2. użytkuje przedmiot najmu w sposób narażający na jego uszkodzenie
 3. zalega z zapłatą czynszu za jeden okres płatności

 

 

§7

Strony dopuszczają możliwość rozwiązania niniejszej umowy przed terminem na jaki została zawarta, po uprzednim pisemnym 1-miesięcznym wypowiedzeniu.

 

§8

W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, a w szczególności wynikających z konieczności zmiany rozkładu zajęć Wynajmującego, planu nauczania, spowodowanego zmianą przepisów bądź wystąpieniem siły wyższej, Strony w drodze konsensusu wprowadzą zmiany w umowie uwzględniające zaistniałe okoliczności.

 

§9

 1. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
 2. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Ewentualne spory mogące powstać na tle umowy Strony poddadzą rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd w Białymstoku.
 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
  dla każdej ze Stron

 

 

WYNAJMUJĄCY                                                                         NAJEMCA

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
  15-893 Białystok ul.Bohaterów Monte Cassino 25
 • 857 420 304

KALENDARZ

Rozpoczęcie  zajęć: 1 września 2022r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2022r.

Ferie zimowe: 23 stycznia - 5 lutego 2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 6 - 11 kwietnia 2023r.

Zakończenie  zajęć: 23 czerwca 2023r. 
 
Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 
14 października 2022r.
31 października 2022r.
17 kwietnia 2023r.
2 maja 2023r.
23, 24, 25 maja 2023r. (egzaminy)
9 czerwca 2023r.