MENU

Biblioteka

       

 

Zasady korzystania ze szkolnej biblioteki w trakcie epidemii COVID-19

 

Na czas trwającej pandemii COVID-19 wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby korzystające z biblioteki.

 

1. Przed wejściem do biblioteki obowiązuje dezynfekcja rąk i założenie maseczki lub przyłbicy.

2. Ogranicza się dostęp do księgozbioru i czasopism.

 

3. Należy zachowywać dystans społeczny – nie tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.

 

4. W wypożyczalni jednocześnie może przebywać dwóch Czytelników. Pozostałe osoby czekają na zewnątrz z zachowaniem bezpiecznej 1,5 -metrowej odległości.

   

5. Zwroty będą odbywały się poprzez umieszczenie książek w specjalnie do tego przeznaczonym pojemniku na stoliku przy wejściu do biblioteki. W każdej książce musi być kartka z imieniem, nazwiskiem, klasą i datą zwrotu.

 

6. Zwrócone książki będą poddawane 3-dniowej kwarantannie. Po tym okresie włączone zostają do użytkowania.

 

7. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia.

 

8. Zapewnia się regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, blaty, oparcia krzeseł, stanowiska komputerowe.

 

Zasady zostały opracowane na podstawie rekomendacji Biblioteki Narodowej dotyczącej organizacji pracy bibliotek szkolnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19.

 Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki;

https://www.bn.org.pl/aktualnosci/4035-rekomendacje-bn-dotyczace-funkcjonowania-bibliotek-podczas-epidemii,-stan-na-8-sierpnia-2020-roku.htmlhttps://gis.gov.pl/ 

Regulamin biblioteki szkolnej                                                         

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, wszyscy pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania wszelkich posiłków i napojów.
 4. Czytelnicy przebywający w bibliotece nie korzystają z telefonów komórkowych i innych urządzeń, które mogą zakłócać pracę pozostałym użytkownikom.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć 2 - 3 książki na okres dwóch tygodni, a w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych pozycji z podaniem terminu ich zwrotu.
 6. Po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem można uzyskać zgodę na prolongatę.
 7. Czytelnicy mogą wypożyczać książki tylko na swoją kartę.
 8. Czytelnik odpowiada materialnie za udostępnione mu przez bibliotekę materiały (wszelkie uszkodzenia i inne nieprawidłowości należy zgłosić bibliotekarzowi przy wypożyczaniu).
 9. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych zbiorów czytelnik jest zobowiązany do odkupienia takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.
 10. Wszystkie wypożyczone książki i inne zbiory muszą zostać zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.
 11. Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do zwrotu wypożyczonych z biblioteki materiałów.
 12. Uczniowie przebywający w czytelni mają prawo do korzystania z księgozbioru podręcznego i czasopism wyłącznie na miejscu.

 

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych   
Szkolnego Centrum Biblioteczno – Informacyjnego                                                                                                                                   

 1. Z komputera multimedialnego mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. Komputer bibliotece służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni. 
 3. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody dyżurującego nauczyciela – bibliotekarza.

     4. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
     5. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników czytelni należy zachować ciszę.
     6. NIE WOLNO!!! Wnosić napojów, ani artykułów żywnościowych.
     7. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu czytelni.
     8. Jednorazowo można korzystać z komputera (max.1 godz.).
     9. Uczeń może skorzystać na miejscu z encyklopedii multimedialnych, słowników i innych baz danych zakupionych przez
         bibliotekę
     10. NIE WOLNO!!! Zmieniać ustawień w BIOS-ie, wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych.
     11. NIE WOLNO!!! Wykonywać żadnych połączeń technicznyc bez zgody nauczyciela (np. włączać i rozłączać kabli
           zasilających).
     12. Zabrania się wkładania własnych dyskietek do stacji dysków bez zgody nauczyciela.
     13. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić nauczycielowi -  
          bibliotekarzowi.
     14. Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary (np. zakaz korzystania z komputera).

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
  15-893 Białystok ul.Bohaterów Monte Cassino 25
 • 857 420 304

KALENDARZ

Rozpoczęcie  zajęć: 1 września 2022r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2022r.

Ferie zimowe: 23 stycznia - 5 lutego 2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 6 - 11 kwietnia 2023r.

Zakończenie  zajęć: 23 czerwca 2023r. 
 
Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 
14 października 2022r.
31 października 2022r.
17 kwietnia 2023r.
2 maja 2023r.
23, 24, 25 maja 2023r. (egzaminy)
9 czerwca 2023r.