Dla Rodziców

Procedury covid2021

 

Procedury Bezpieczeństwa
W Szkole Podstawowej nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku
w związku z organizacją zajęć w czasie pandemii COVID -19
od dnia 1 września 2021 – do odwołania

 

I. PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112, 2401, z 2021 r. poz. 159, 180, 255, 616, 981),
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1604),
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze zm.),
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1394)

 

Organizacja pracy szkoły obowiązująca od 1 września 2021 do odwołania

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych                oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły
opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

4. Przy wejściu do budynku szkoły jest zamieszczona informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.

5. Pracownicy kadry pedagogicznej i niepedagogicznej promują zasady higieny oraz
uwrażliwiają dzieci i młodzież na ich realizację- zgodnie z wytycznymi GIS, MZ, MEN.

6. Podczas zajęć zakazuje się korzystania z telefonów.

7. Dzieci i młodzież zostaną poinformowani, w sposób dostosowany do ich możliwości
psychofizycznych, o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny oraz
wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.

8. Rodzic zobowiązany jest do podania aktualnego numeru telefonu, celem zapewnienia
szybkiej i skutecznej komunikacji ze szkołą.

9. Szkoła posiada termometr bezdotykowy i użytkuje go zgodnie z wytycznymi GIS-u.

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniowie na większości zajęć przebywają w stałych
salach lekcyjnych:

11. Ze względów bezpieczeństwa zostanie wyłączone źródełko wody pitnej.

12. Szczegółowe procedury dotyczące pracy biblioteki i świetlicy szkolnej zostały zawarte
w regulaminach ww. agend szkoły.

 

Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka do i ze szkoły od 1 września 2021

 
1. Ucznia klasy pierwszej w pierwszym tygodniu września do szatni szkolnej może
odprowadzić jeden opiekun dziecka zachowując dystans od kolejnego opiekuna i pracownika
szkoły min. 1,5 m. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Od 7 września uczniowie klas pierwszych do szatni schodzą sami lub pod nadzorem pracownika szkoły.

2. Uczniowie klas pierwszych odbierani są ze świetlicy szkolnej i szatani przez wychowawców lub nauczycieli poszczególnych klas 10 min. przed rozpoczęciem zajęć.

3. Uczniowie klas II – VIII na teren szkoły wchodzą bez opiekunów.

4. Odbiór dziecka (ucznia klas I – III) odbywa się w przedsionku szkoły, gdzie dziecko
przyprowadzane jest przez pracownika placówki. Upoważniona osoba odbierająca dziecko
dzwoni do drzwi szkoły po czym deklaruje chęć odbioru dziecka.

 

 

 

 

 

Wyżywienie i zasady pobytu w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego
w Białymstoku obowiązujące od 1 września 2020 roku do odwołania


1. Dziecko będzie miało możliwość skorzystania z obiadu, przygotowywanego przez kuchnię
placówki jeżeli wcześniej zawarł stosowną umowę.

2. Obiad spożywany będzie w stołówce szkolnej, przy zachowaniu reżimu sanitarnego
i bezpieczeństwa.

3. Posiłki wydawane będą zmianowo wg ustalonego harmonogramu na rok szkolny 2021/2022

4. Dania i produkty będą podawane przez osobę do tego wyznaczoną - obsługę stołówki.

5. Po spożyciu posiłku blaty i krzesła będą dezynfekowane.

 

Zachowanie reżimu sanitarnego i zasad bezpieczeństwa od 1 września 2021 r.

 

1. Z sal lekcyjnych zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.)
wykorzystywane podczas zajęć należy po każdym użyciu czyścić lub dezynfekować.

2. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się
przyborami szkolnymi między sobą.

3. Pracownicy będą zwracać uwagę, aby uczniowie przebywali od siebie w bezpiecznej
odległości.

4. Przed wejściem do szkoły znajduje się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz
z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do
szkoły.

5. Personel pomocniczy szkoły odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby rodzice /opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali środki ochrony osobistej.

6. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

7. Dyrekcja placówki monitoruje codzienne prace porządkowe i dezynfekcyjne.

 8. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy mogą korzystać ze środków ochrony osobistej.

9. Zużyte środki ochrony indywidualnej wyrzucane są do przeznaczonych do tego, opisanych
koszy.

10. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli
narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

11. W placówce wyznaczone jest pomieszczenie, w którym, można będzie odizolować osobę
w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych – izolatorium.

12. W przypadku umieszczenia dziecka w izolatorium, opiekę nad nim sprawuje wyznaczona
przez dyrektora placówki osoba.

13. W przypadku zaistnienia u dziecka objawów infekcji pracownicy szkoły natychmiast
kontaktują się z rodzicami. Rodzic jest zobowiązany niezwłocznie odebrać dziecko
z placówki.

14. W szkole ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych – tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach (parter szkoły, szatnia – opiekunowie klas pierwszych 1 – 3 września 2021r.).

15. Na terenie placówki przebywać mogą wyłącznie pracownicy bez objawów infekcji.

16. Każdego dnia, pomieszczenia, w których przebywać będą dzieci, będą dezynfekowane przez pracowników szkoły. Systematycznej dezynfekcji będą podlegać ciągi komunikacyjne,
miejsca i powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze
krzeseł i inne powierzchnie płaskie – w tym blaty ławek i stołów w salach.

17. Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę,
w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

18. Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

19. Należy korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły,
w tym w czasie przerw.

20. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

21. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

22. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.

23. W każdej sali lekcyjnej znajduje się płyn do dezynfekcji rąk.Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia
koronawirusem SARS CoV-2

 

I. PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112, 2401, z 2021 r. poz. 159, 180, 255, 616, 981),
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1604),
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze zm.),
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1394)


1. Pracownicy placówki przed przystąpieniem do pracy zostaną poinstruowani,
że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112. 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

3. W przypadku wystąpienia u pracownika, wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy, niepokojących objawów chorobowych należy niezwłocznie odsunąć go od pracy
i odizolować w wyznaczonym do tego pomieszczeniu. Należy wstrzymać przyjmowanie
kolejnych grup dzieci. Należy niezwłocznie powiadomić powiatową stację sanitarno-
epidemiologiczną i stosować się ściśle do jej zaleceń.

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu
sprzątaniu. Należy zdezynfekować wszystkie powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze,
uchwyty itp...)

5. Rekomenduje się stosowanie do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały
przypadek.

6. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

7. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie
w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie
i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na
stronie gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt
z zakażonym.

 

Szczegółowa procedura dotycząca zasad postępowania
w przypadku podejrzenia u dzieci zarażenia koronawirusem obowiązująca
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego
w Białymstoku

 


1. W przypadku zauważenia objawów:

- gorączka powyżej 38oC

-kaszel

-duszności
należy zawiadomić dyrektora oraz rodziców dziecka – jak najszybciej.
2. Dziecko z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając go
w przygotowanym izolatorium. Dziecko pozostawać będzie pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora. Pracownik zobowiązany jest do założenia stroju ochronnego. Zalecana odległość od dziecka – 2m. We wspomnianym pomieszczeniu, w tym czasie nie może przebywać żadna inna osoba.

3. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia SANEPID tel. 85 7325236 ; 222 500 115
oraz organ prowadzący 85 869 6330

4. Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują decyzję
o dalszym postępowaniu.

5. Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em, organem prowadzącym i o podjętych decyzjach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników.
6. W przypadku ewentualnych objawów u personelu placówki, należy stosować się do odpowiednich punktów powyższej procedury .

 

Procedury Bezpieczeństwa
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku
w związku z żywieniem i przygotowaniem posiłków w czasie pandemii COVID -19
od dnia 01 września 2020r. do odwołania

 

Żywienie i przygotowanie posiłków

 

I. PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112, 2401, z 2021 r. poz. 159, 180, 255, 616, 981),
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1604),
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze zm.),
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1394)


1. Przy organizacji żywienia w placówce, obok warunków higienicznych wymaganych
przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, wprowadza się
zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników:
odległość stanowisk pracy, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia
powierzchni i sprzętów.

2. Pracownicy zwracają szczególną uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycia
i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń oraz
sztućców.

3. Do kuchni nie wchodzi nikt oprócz pracowników kuchni.

4. Dostawy przyjmowane są przy drzwiach zewnętrznych kuchni. Intendent ustala grafik dostaw z poszczególnymi dostawcami, tak, aby ograniczyć częstotliwość przyjmowanych towarów.

5. Korzystanie z posiłków odbywa się zmianowo na stołówce szkolnej.

6. Dezynfekcją powierzchni po spożyciu posiłku, zajmuje się pracownik kuchni.

7. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
w temperaturze minimum 600C lub je wyparzać.

8. Korzystający ze stołówki po uprzedniej dezynfekcji rąk mogą pobierać samodzielnie sztućce, napoje. Wazy z zupą są wystawiane na stołach, klasom 1-3 pomagają dyżurujący nauczyciele, wychowawcy oraz pracownicy kuchni.

 

Szczegółowa procedura dotycząca zasad postępowania
w przypadku podejrzenia u pracownika zarażenia koronawirusem obowiązująca
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego
w Białymstoku

 

1. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących
objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być
zakażeni koronawirusem.

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi
w podmiocie procedurami oraz zdezynfekowane zostaną powierzchnie dotykowe (klamki,
poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosowanie się do indywidualnych zaleceń wydanych przez
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły zostaną
zastosowane zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego dostępne na
stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszące się do osób,
które miały kontakt z zakażonym.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
  15-893 Białystok ul.Bohaterów Monte Cassino 25
 • 857 420 304

KALENDARZ

Rozpoczęcie  zajęć: 4 września 2023r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2023r.

Ferie zimowe: 22 stycznia - 4 lutego 2024r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca  - 2 kwietnia 2023r.

Zakończenie  zajęć: 21 czerwca 2024r. 
 
Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 
13 października 2023r.
2, 3 listopada 2023r.
2 maja 2024r.
14, 15, 16 maja 2024r. (egzaminy)
31 maja 2024r.