MENU

Regulamin

 

I. Cele i zadania świetlicy szkolnej

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie wychowankom opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz  przeciwdziałanie trudnościom wychowawczym.

1. Zadaniem świetlicy jest zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki przed zajęciami i po nich oraz racjonalnego dożywiania.

2. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy.

3. Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci /zajęcia plastyczne, umuzykalniające, żywego słowa, zabawy dydaktyczne i inne/

4. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dzieci.

5. Stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej  rozrywki oraz kształtowanie nawyków  kultury życia   codziennego.

6. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia.

7. Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, a w miarę potrzeby z placówkami wspierającymi działania świetlicy szkolnej.

II. Założenia organizacyjne

1. Świetlica zapewnia opiekę od godziny 7. 00 do godziny 17. 00.

2. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie wniosku, który wypełniają rodzice /opiekunowie prawni/.

3. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I – III , w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych.

4. Godziny pobytu dziecka w świetlicy określają rodzice /opiekunowie prawni/ po złożeniu pisemnego oświadczenia. W wyżej wymienionym oświadczeniu rodzice ( opiekunowie) wskazują osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy.

5. Uczeń zakwalifikowany do świetlicy, który bez podania przyczyny nie uczęszcza do świetlicy przez okres jednego miesiąca może zostać skreślony z listy uczestników świetlicy.

6. Personel pedagogiczny świetlicy stanowią nauczyciele wychowawcy świetlicy, którzy tworzą zespół / radę wychowawczą świetlicy/. Zespołem kieruje koordynator.

7. Grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników świetlicy.

 III. Wychowankowie świetlicy

Zachowanie uczniów określają odrębne zasady zachowania się w świetlicy i kodeks przeciw przemocy i agresji.

IV. Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne.

V.  Wyposażenie świetlicy

Świetlica nasza zajmuje dwie przestronne, słoneczne, urządzone estetycznie i funkcjonalnie sale, które wyposażone są:

1. w pomoce dydaktyczne umożliwiające realizację rocznego planu pracy

2. sprzęt audiowizualny / PlayStation, DVD, radiomagnetofon, CD, magnetowid, telewizor/

3. komputer z drukarką

4. przybory do zespołowych gier i zabaw

5. przybory do zajęć plastycznych

6. różnorodne gry planszowe i zabawki

7. zbiór książek dla dzieci

VI. Nagrody i kary wobec wychowanków

1. Za aktywny udział w zajęciach świetlicowych oraz wyróżniające zachowanie uczniowie mogą otrzymywać dyplomy oraz nagrody.

2. Uczeń, który nie przestrzega zasad zachowania się w świetlicy i kodeksu przeciw agresji i przemocy może:

- otrzymać upomnienie od nauczyciela świetlicy

- wpisanie uwagi do dzienniczka ucznia

- rozmowa z wychowawcą klasy, rodzicami, pedagogiem szkolnym

- zostać skreślony z listy uczestników świetlicy.

 

Regulamin obowiązuje od 1 września 2012r.

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
    15-893 Białystok ul.Bohaterów Monte Cassino 25
  • 857 420 304

KALENDARZ

Rozpoczęcie  zajęć: 2 września 2019r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2019r.

Ferie zimowe: 20 stycznia - 2 lutego 2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 9 - 14 kwietnia 2020r.

Zakończenie  zajęć: 26 czerwca 2020r. 
 
Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 
 2, 3, 7 stycznia 2020r.,
20 kwietnia 2020r., 
 21,22,23 kwietnia 2020r.(egzaminy),
12 czerwca 2020r.