Regulamin

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTWOWEJ  NR 2

IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU

 

Podstawa prawna: 

1.Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

2.Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  dnia  17  marca  2017  r.  w  sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017r. poz. 649 oraz z 2018 r. poz. 691).

3.Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  25  sierpnia  2017  r.  w  sprawie sposobu  prowadzenia  przez  publiczne  przedszkola,  szkoły  i  placówki  dokumentacji przebiegu  nauczania,  działalności  wychowawczej  i  opiekuńczej  oraz  rodzajów  tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646).

4.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967).

5.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania   pomocy   psychologiczno-pedagogicznej   w   publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r. poz. 1591). 6.Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia 9  sierpnia 2017  r.  w  sprawie warunków  organizowania  kształcenia,  wychowania  i  opieki  dla  dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,  niedostosowanych  społecznie  i  zagrożonych  niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017r. poz. 1578). 7.Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej              z  dnia  1  sierpnia  2017  r.  w  sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575).

 

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie wychowankom opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz promocja postaw akceptowanych społecznie.

 

Zadaniem świetlicy jest:

- zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki przed zajęciami i po nich;

- organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, wdrażanie do samodzielnej pracy;

- organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania  i uzdolnienia dzieci / zajęcia plastyczne, umuzykalniające, żywego słowa, zabawy dydaktyczne i inne/;

- organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny oraz wdrażanie do aktywnego stylu życia;

- upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia;

- współpraca z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, a w miarę potrzeby z placówkami wspierającymi działania świetlicy szkolnej.

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1.Świetlica zapewnia dzieciom opiekę od godz.7.00 do godziny 17.00.

2.Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje się na podstawie wniosku, który wypełniają rodzice/opiekunowie prawni.

3. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I – III, ze względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

Grupa świetlicowa liczy do 25 uczniów – opiekuje się nią jeden wychowawca.

4.Godziny pobytu dziecka w świetlicy określają rodzice/opiekunowie prawni po złożeniu pisemnego oświadczenia. W wyżej wymienionym oświadczeniu rodzice (opiekunowie) wskazują osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy.

5.Uczeń zakwalifikowany do świetlicy, który bez podania przyczyny nie uczęszcza do niej przez okres jednego miesiąca może zostać skreślony z listy uczestników świetlicy.

6. Personel pedagogiczny świetlicy stanowią nauczyciele wychowawcy świetlicy, którzy tworzą zespół /Radę Wychowawczą Świetlicy/.

7. Grupa świetlicowa liczy do 25uczniów – opiekuje się nią jeden wychowawca.

Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.

8.Obowiązkiem  dziecka  jest  zgłosić  się  u  wychowawcy  po  wejściu  do świetlicy.  Fakt  ten  jest zaznaczany w dokumentacji świetlicy. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze     do świetlicy. 

9.Dziecko   przebywające   w świetlicy   zobowiązane   jest   do   przestrzegania   określonych   zasad, dotyczących  przede  wszystkim  bezpieczeństwa  pobytu  w świetlicy,  kulturalnego  zachowania  się, podstawowych zasad higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.

10.W świetlicy, podobnie jak na terenie szkoły, przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia. 11.Dziecko    przebywające    w świetlicy    każdorazowo    zgłasza    potrzebę    wyjścia    ze świetlicy  u wychowawcy (np. do toalety, biblioteki). 

12.Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty wartościowe.

13.Rodzice zobowiązani są  do aktualizacji  danych, w przypadku jakichkolwiek  zmian  np.  informacji  o  stanie zdrowia, numerów kontaktowych.

14. Dzieci  z  klas  I-III  ze świetlicy  odbierają  rodzice  lub  osoby  przez  nich wskazane we „Wniosku o uczęszczaniu dziecka do świetlicy szkolnej”, lub w szczególnych  wypadkach osoby upoważnione pisemnym oświadczeniem, O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem.

15. W przypadku kiedy rodzic, z przyczyn od siebie niezależnych, nie zdąży do godziny 17.00 odebrać dziecka ma obowiązek telefonicznego poinformowania wychowawcy świetlicy o swoim spóźnieniu. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY

 

Uczeń ma prawo do:

1.uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,

2.rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,

3.rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,

4.życzliwego, podmiotowego traktowania,

5.swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,

6.uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

7.korzystania  z  pomieszczeń świetlicowych,  materiałów  plastycznych,  księgozbioru świetlicy, zabawek i gier.

Uczeń ma obowiązek:

1.dbać o ład i porządek,

2.stosować  się  do  poleceń  wychowawców świetlicy  oraz  pozostałych  pracowników szkoły, 3.informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy, 4.zgłaszać wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie,

5.aktywnie uczestniczyć w zajęciach,

6.zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej.

 

NAGRODY I KARY WOBEC WYCHOWANKÓW

1.Wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy lub wychowawcę klasy.

2.Drobny upominek np.: dyplom, plan lekcji, naklejka.

3.Wpisy (pozytywne/ negatywne) do zeszytu uwag.

5. Poinformowanie wychowawcy klasy o postawie prezentowanej przez ucznia.

6. Poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu dziecka (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie).

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID - 19

  1. Do  świetlicy szkolnej przychodzą uczniowie do niej zapisani, których Rodzice złożyli stosowne dokumenty.
  2. Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
  3. Uczniów w świetlicy szkolnej obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa, ust.
  4. Przed wejściem do świetlicy szkolnej uczniowie dezynfekują ręce płynem znajdującym się przy wejściu do sali.

Ze środków do dezynfekcji korzystają również podczas zajęć świetlicowych pod nadzorem nauczyciela.

5.   Z sali świetlicy zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować.

6.   Wychowawcy świetlicy zwracają uwagę na to, aby uczniowie przebywali w bezpiecznej odległości od siebie.

7.   Sale świetlicowe są regularnie wietrzone (nie rzadziej niż co godzinę, w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

8.   Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, na świeżym powietrzu – przy sprzyjających warunkach pogodowych.

9.   Dzieci nie przynoszą do świetlicy zbędnych przedmiotów, zabawek, pluszaków itp.

10. Podczas pobytu w świetlicy uczniowie korzystają ze swoich przyborów szkolnych.

11. Odbiór dziecka  (ucznia klas  I – III) odbywa się w przedsionku szkoły, gdzie dziecko przyprowadzane jest przez pracownika placówki. Upoważniona osoba odbierająca dziecko dzwoni do drzwi szkoły, po czym deklaruje chęć odbioru dziecka.

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
    15-893 Białystok ul.Bohaterów Monte Cassino 25
  • 857 420 304

KALENDARZ

Rozpoczęcie  zajęć: 4 września 2023r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2023r.

Ferie zimowe: 22 stycznia - 4 lutego 2024r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca  - 2 kwietnia 2023r.

Zakończenie  zajęć: 21 czerwca 2024r. 
 
Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 
13 października 2023r.
2, 3 listopada 2023r.
2 maja 2024r.
14, 15, 16 maja 2024r. (egzaminy)
31 maja 2024r.